Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras statistik som baseras på den fältinventering som utfördes under åren 2017 – 2021. Årets temaavsnitt handlar om den formellt skyddade skogen.

– I den nu publicerade statistiken framgår det att Sveriges skogsmarksareal är 27,9 miljoner hektar, 69 procent av Sveriges landareal som uppgår till 40,7 miljoner hektar enligt SCB, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå.

Det framgår också att det totala virkesförrådet i Sverige är 3,6 miljarder skogskubikmeter, varav 3,5 miljarder finns i skogsmark och 3,3 miljarder i produktiv skogsmark.

Tillväxttakten planar ut
Årets statistik visar att virkesförrådet i den svenska skogen fortfarande ökar, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. Tillväxttakten har fortsatt att minska i förhållande till tillväxtnivåerna runt 2012. En orsak till detta är de senaste årens höga nivåer av avverkning och naturlig avgång (framför allt träd som dör vid stormar och efter insektsangrepp).

– En annan orsak är att träden i sig har vuxit sämre under de senaste sex åren, vilket till stor del beror på torkan under den mycket torra sommaren 2018, konstaterar Jonas Fridman.

Temaavsnitt om den formellt skyddade skogen
I temaavsnittet i Skogsdata 2022, Den formellt skyddade skogen, presenteras resultat som bland annat visar att skogsmark inom formellt skyddade områden består av mer granskog och björkskog än skogen utanför dessa områden och att volymen levande träd uppgår till 279 miljoner skogskubikmeter, vilket är 8 procent av den totala volymen i Sverige. Skog inom formellt skyddade områden utgörs också till betydligt större del av äldre skog jämfört med skogen utanför dessa områden (se figur).

– De formellt skyddade skogarna är i genomsnitt mindre bördiga än andra skogar, och detta gäller i samtliga landsdelar förutom Götaland, säger Cornelia Roberge, miljöanalysspecialist på Riksskogstaxeringen. Det beror till stor del på de stora arealer skyddade områden som finns i Norrlands inland och längs fjällkedjan där bördigheten ofta är låg, fortsätter hon.

SLU Riksskogstaxeringen
SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet varav drygt 7000 i skogsmark.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

Gå gärna in på SLU Riksskogstaxeringens sidor, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.