Banker och finansinstitut möter nya hinder på NPL-marknaden, där förvärv av förfallna bankfordringar fortfarande är mycket aktivt. Under det senaste året har antalet tillgängliga portföljer för försäljning ökat betydligt, samtidigt som det skett en ökning av förhandlingar kring avtal inom bank- och finanssektorn.

Förväntningarna på priserna och de faktiska erbjudandena har förändrats, påverkade av tre huvudsakliga faktorer: global ekonomisk osäkerhet, ränteläge och en obalans mellan utbud och efterfrågan. Många involverade parter överväger att avstå från att köpa dessa fordringar och undersöker istället traditionella tredjepartsinkassotjänster som en alternativ lösning.

NPL-marknaden, där försäljning av förfallna bankfordringar sker, fortsätter att vara mycket aktiv. Flera aktörer (säljare) är närvarande på marknaden och omförhandlar sina avtal för att hitta attraktivare priser, särskilt inom bank- och finanssektorn.

Det senaste året har det observerats en betydande ökning av tillgängliga portföljer för försäljning på marknaden samt en ökad frekvens av omförhandlingar av avtal som närmar sig förfall och inte förlängs automatiskt. Samtidigt är skillnaden mellan förväntade priser och verkliga erbjudanden större än tidigare, vilket kan härledas till de tre grundläggande faktorerna nedan.

Omvärlden: Den senaste tiden har präglats av betydande osäkerhet på den globala ekonomiska scenen med händelser som konflikterna i Ukraina och Israel. Hög inflation har påverkat köpkraften negativt och gjort det svårare för många att betala sina skulder i tid. Framtidsutsikterna på kort och medellång sikt ser utmanande ut med stor sannolikhet för ökad arbetslöshet och i övrigt försvagad sysselsättningsgrad. Dessa faktorer har direkt påverkan på förväntningarna kring återbetalningsförmågan, som i stor utsträckning påverkar prissättningen av förfallna bankfordringar.

Ränteläge: Alla investeringar påverkas på något sätt av det aktuella ränteläget och möjligheten att finansiera investeringar. Det tidigare historiskt sett låga ränteläget, där tillgången på kapital var överdriven och pengarna i princip var kostnadsfritt, möjliggjorde högre köppriser samtidigt som avkastningskraven bibehölls. Det nuvarande ränteläget medför ekonomiska utmaningar för att upprätthålla tidigare prisnivåer med oförändrade avkastningskrav.

Tillgång och efterfrågan: En kraftig tillväxt av konsumtionslån under de senaste åren har skapat en obalans mellan tillgång och efterfrågan, särskilt inom området för förfallna blancolån. I de högre beloppen finns det en överflödande tillgång på marknaden, och statistik från Kronofogden visar på en ökning med 40 procent av antalet ansökningar om betalningsförelägganden inom detta segment jämfört med 2022.

Med tanke på den nya marknadssituationen överväger fler banker och finansinstitut att sluta eller pausa sina pågående inköp. En möjlig lösning som flera parter undersöker är att i stället övergå till traditionell tredjepartsinkasso där externa inkassobolag hanterar inkråmningen av förfallna fordringar. Fordringar som fortfarande är olösta efter 2 eller 3 år omfattas av NPL-backstop-regelverket, som kräver kapitaltäckning. Innan dessa tidpunkter behöver dessa ärenden säljas genom så kallade “one off”-försäljningar. I denna strategi finns en förväntan om att prissättningen ska förändras och öka fram till dessa tidpunkter.