En ny undersökning från SAS Institute visar hur modernisering och automatisering av riskhantering ger påtagliga fördelar och ökar bankernas konkurrenskraft.
Covid-19 har skyndat på bankernas arbete med att utveckla infrastrukturen för riskhantering, hur de arbetar med dataanalyser, scenarioanalyser och stresstester. En global undersökning som SAS Institute har genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Longitude, visar på trender vad gäller bankernas tekniska kapacitet för att hantera risker och hur de arbetar med riskhantering för att skapa konkurrensfördelar.
Undersökningen baseras på svar från 300 chefer på ledande banker i 24 länder. Enkäten har kompletterats med djupintervjuer med chefer inom riskanalys för fem multinationella banker. Rapportens centrala slutsatser är:
  • Covid-19 driver utvecklingen. Pandemin är den viktigaste drivkraften som påverkar bankernas satsningar inom riskmodellering. Förändrad lagstiftning är en annan betydande faktor som driver bankernas omställning mot en mer automatiserad riskhantering. Flertalet banker planerar att modernisera sitt riskarbete. De kommande två åren räknar 54 procent av bankerna med att modernisera sina processer för riskmodellering.
  • Automatiseringen släpar efter. Endast en av tio banker har automatiserat huvuddelen av sina processer för riskhantering, och bara sex procent har automatiserat större delen av arbetet med riskmodellerering. Låg automatisering är ett betydande hinder för att prognostisera trender och ett effektivt beslutsfattande.
  • Att flytta riskhanteringen till molnbaserade miljöer och plattformar för dataanalys har högsta prioritet. De IT-investeringar som bankcheferna prioriterar för de närmaste tolv månaderna är relaterade till flytt till molnet (67 procent) och dataanalysverktyg (59 procent).
Automatiserade verktyg för riskhantering skapar konkurrensfördelar
20 procent av respondenterna arbetar i banker som har en mognare strategi för riskhantering. De har mer automatiserade system för riskmodellering och avancerade riskhanteringsfunktioner med verktyg som scenariobaserad riskanalys, integrerad balanshantering och modeling-as-a-service.
– Undersökningen visar att vissa banker redan har nått betydande långsiktiga fördelar med sina investeringar i riskteknologi, som bland annat gör det möjligt att prognostisera längre fram i tiden och att snabbt genomföra olika stresstester, förklarar Sebastian Schattauer, försäljningschef på SAS Institute Sverige.
Bankerna som har en mogen strategi för riskhantering kan visa goda resultat, exempelvis:
  • Större fördelar med automatiserad riskmodellering: 73 procent rapporterar att deras riskmodelleringsprocesser skapar en konkurrensfördel (jämfört med 47 procent i det totala urvalet).
  • Mer exakt prognostisering: 37 procent (jämfört med 14 procent i hela urvalet) bedömer noggrannheten i de beräknade balans- och resultaträkningarna som ”mycket höga”.
  • Bättre möjlighet att projicera längre in i framtiden: 44 procent (jämfört med 19 procent i det totala urvalet) kan projicera balansräkningar tre eller flera år framåt.
  • Ökad integration av riskhantering och affärsplaneringen: 78 procent rapporterar att deras bank har integrerat lagstadgade stresstestövningar med affärsplaneringen (jämfört med 45 procent av hela urvalet).
Digitala metoder nyckeln till regelefterlevnad och flexibilitet

Bankverksamhet är förenad med många olika typer av risker, allt från finansiella och operativa risker, till risker relaterade till förändrade regleringar och ett skadat anseende. Insatserna är högre än någonsin.
– Bankerna vet att de måste digitalisera för att överleva i det konkurrensutsatta landskapet, och riskhantering har blivit viktigare än någonsin. Mer digitaliserade och automatiserade metoder för riskhantering förbättrar inte bara prestandan. Det är nyckeln till regelefterlevnad och den flexibilitet som krävs av bankerna för att de ska lyckas möta dagens utmaningar och vara framgångsrika även efter 2021, säger Troy Haines, Senior Vice President och chef för riskforskning och kvantitativa lösningar på SAS.