• ”Miljardtals bättre beslut” lyfter fram rollen för Industrial IoT-lösningar att uppnå hållbarhetsmål samtidigt som man möjliggör för industrimedarbetarna att fatta bättre beslut
  • Internationell undersökning bland 765 beslutsfattare visar att även om 96 procent anser att digitalisering är ”avgörande för att uppnå hållbarhet” är det bara 35 procent som har implementerat Industrial IoT-lösningar i någon större skala
  • 72 procent av företagen ökar sina investeringar i Industrial IoT för att i synnerhet adressera hållbarhetsmålen

ABB släppte idag resultaten från en ny global studie[i] bland internationella företag och teknikledare om den industriella omvandlingen där man tittar på skärningspunkten mellan digitalisering och hållbarhet. Studien Billions of better decisions: industrial transformation’s new imperative granskar hur man i nuläget tagit till sig Industrial Internet of Things (IoT) och potentialen att förbättra energieffektiviteten, minska utsläppen av växthusgaser och driva på förändringar. Målet med de nya forskningsresultaten från ABB är att stimulera till diskussioner inom industrin avseende möjligheter att utnyttja Industrial IoT och möjliggöra för företagen och medarbetarna att fatta bättre beslut som kan gynna både hållbarheten och resultaten.

“Hållbarhetsmål är en allt viktigare drivkraft för affärsvärdet och företagets anseende, och Industrial IoT-lösningar spelar en allt mer betydande roll i att möjliggöra för företag att uppnå säkra, smarta och hållbara verksamheter”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Process Automation. ”Genom att frigöra insikter som ligger gömda i driftdata får man nyckeln till att möjliggöra bokstavligen miljardtals bättre beslut inom hela industrin och agera utifrån dem, med betydande ökningar i produktivitet, lägre energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.”

Studien, som gjorts på uppdrag av ABB, har funnit att en organisations ”framtida konkurrenskraft” är den enskilt största faktorn – uppges av 46 procent av respondenterna – för industriföretagens ökade fokus på hållbarhet. Men trots att 96 procent av de globala beslutsfattarna anser att digitalisering är ”avgörande för att uppnå hållbarhet” är det bara 35 procent av de undersökta företagen som har implementerat Industrial IoT-lösningar i någon större skala. Klyftan visar att även om många av dagens industriledare förstår den viktiga relationen mellan digitalisering och hållbarhet behöver anammandet av centrala digitala lösningar för att möjliggöra bättre beslutsfattande och uppnå hållbarhetsmålen påskyndas i sektorer som tillverkning, energi, byggnader och transporter.

Andra viktiga lärdomar från studien

  • 71 procent av respondenterna rapporterade att man gav större prioritering av hållbarhetsmål på grund av pandemin
  • 72 procent sade att man ”ökat utgifterna något” eller ”avsevärt för Industrial IoT” på grund av hållbarhetsfrågor
  • 94 procent av respondenterna håller med om att Industrial IoT ”möjliggör bättre beslutsfattande som förbättrar den övergripande hållbarheten”
  • 57 procent av respondenterna angav att Industrial IoT har haft en ”betydande positiv påverkan” på det operativa beslutsfattandet
  • Uppfattade sårbarheter ifråga om cybersäkerhet är det främsta hindret mot att förbättra hållbarheten genom Industrial IoT

Win-win-scenarier med Industrial IoT

63 procent av de högre cheferna i undersökningen instämde helt i att hållbarhet är bra för företagets nettoresultat och 58 procent instämde också starkt i att detta ger ett omedelbart affärsvärde. Det står därmed klart att hållbarhet och traditionella prioriteringar med satsningar på Industry 4.0 – hastighet, innovation, kundcentrerad kultur – blir allt mer sammanlänkade. Detta öppnar upp potentialen för win-win-scenarier för företag som är ute efter att driva effektivitet och produktivitet samtidigt som man tar stora steg ifråga om klimatförändringarna.

”International Energy Agency[ii] uppskattar att industrin står för mer än 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser idag”, säger Peter Terwiesch. ”Om vi ska kunna nå klimatmål som FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet behöver industriföretag implementera digitala lösningar som en del av sina hållbarhetsstrategier. Anammandet av dessa tekniker på alla nivåer – från styrelserummet till fabriksgolvet – är avgörande då varje industrimedarbetare kan bli en bättre beslutsfattare när det kommer till hållbarhetsfrågor.”