Små förändringar i kreditrestriktionerna skulle, enligt ny rapport från Mäklarsamfundet, drastiskt förbättra möjligheten att flytta till småhus i storstads- och tillväxtregioner. I en ny rapport utreder vi orsakerna till de höga trösklarna in på marknaden och hur vi skulle kunna möjliggöra för fler att förverkliga sina villadrömmar.

I rapporten Villadrömmen som sprack – Villkor för hushålls etablering på småhusmarknaden presenterar Mäklarsamfundet beräkningar och analyser framtagna av analysföretaget Evidens. Rapporten är baserad på data från källor som Svensk Mäklarstatistik, SCB, WSP samt Boverket och undersöker orsakerna till att hushållen har fått det svårare att etablera sig på småhusmarknaden

– Vi har länge påpekat att kreditrestriktionerna i sin nuvarande utformning vidgar generationsklyftan på den svenska bostadsmarknaden. Reglerna tar ingen hänsyn till ungas möjlighet att flytta till en första bostad, eller familjers möjlighet att flytta till sitt första radhus. I rapporten visar vi att små förändringar i kreditrestriktionerna skulle göra stor skillnad för många hushåll som idag, trots goda inkomster, inte kan förverkliga villadrömmen, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

I rapporten redovisas det hur små förändringar av kreditrestriktionerna skulle kunna förbättra möjligheten att förverkliga villadrömmen. Idag stängs 62, 60, 35 respektive 33 procent av de sammanboende hushållen ute från småhusmarknaden på grund av rådande restriktioner i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. Med vårt kompromissförslag skulle andelen sammanboende hushåll som klarar kalkylen fördubblas i Stockholm och Göteborg. I Linköping och Umeå skulle andelen som stängs ute från villamarknaden halveras.

– Vår undersökning visar att det inte är ökade bostadspriser som är huvudorsaken till att andelen som kan flytta till villa har rasat det senaste decenniet. Det är kreditrestriktionerna som skapat höga trösklar. Med små förändringar skulle vi kunna skapa stora förbättringar för den som vill förverkliga villadrömmen, säger André Nilsson, näringspolitisk expert, Mäklarsamfundet.

 

Snabba fakta från rapporten:

• Låg- och medelinkomsttagares möjlighet att förverkliga villadrömmen har minskat drastiskt de senaste tio åren. Sedan bolånetaket infördes 2010 har andelen av dem som är 35 till 45 år som bor i småhus minskat med 16 procentenheter.

• Alla grupper förutom de som är över 75 år har blivit färre, som andel, på småhusmarknaden.

• Gruppen 30 till 39 år har ökat sin utflyktstakt från Stockholmsregionen med cirka 50 procent de senaste tio åren.

• Vi har särskilt undersökt tillväxtkommunerna Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. Där stängs 62, 60, 35 respektive 33 procent av de sammanboende hushållen ut från småhusmarknaden med rådande kreditrestriktioner.

• Den mest välavlönade femtedelen är den enda grupp som kan flytta till småhus i nästan lika hög grad som för tio år sedan.

Rapporten är den tredje av fyra rapporter där Mäklarsamfundet analyserar villamarknaden under sommaren och hösten. Hela rapporten kan du finna på vår hemsida. Tidigare rapporter i serien inkluderar:Rörligheten i det svenska villabeståndet och Äldres bostadsdrömmar.

Om Mäklarsamfundet
Mäklarsamfundet är Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare. Cirka 86 procent av alla registrerade fastighetsmäklare i landet är medlemmar i Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet bistår medlemmarna med juridisk rådgivning och stöd, bedriver konsumentupplysande arbete och arbetar med kommunikation och opinion utifrån visionen att alla ska kunna flytta, tryggt och enkelt, när de önskar och behöver.