Trots en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor inom näringslivet, råder fortfarande bristande kunskap i styrelserummen. I en ny global undersökning från Heidrick & Struggles, INSEAD och BCG, framgår det att det finns en otillräcklig expertis på styrelsenivå när det gäller hållbarhetsfrågor. Det finns också en klyfta mellan styrelsernas ambitioner och deras faktiska prioriteringar inom hållbarhetsområdet.

– Resultaten understryker vikten av ökad prioritering av hållbarhetsfrågor på styrelsenivå. Endast 29 procent av styrelseledamöterna känner sig idag kunniga och insatta nog för att effektivt kunna överse företagens hållbarhetsarbete. Så många som 89 procent förlitar sig helt på kunskapen hos företagsledningen, säger Patrik Hammar, Sverigechef för Heidrick & Struggles.

”The Role of the Board in the Sustainability Era 2023” är en global undersökning som granskar hur bolagsstyrelser förhåller sig till och agerar inom hållbarhet. Studien inkluderar svar från 879 styrelseledamöter inom 19 olika branscher och 25 länder. Den genomfördes av Heidrick & Struggles, ett globalt företag inom chefsrekrytering och ledarskap, i samarbete med INSEAD och BCG.

Undersökningen visar också att de flesta styrelseledamöter inte ser några ekonomiska incitament för att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Hela 68 procent anser att hållbarhetsaspekter har liten eller ingen påverkan på företagets ekonomiska resultat. Istället uppger 52 procent att de driver hållbarhetsinitiativ eftersom det är den ”rätta saken att göra”, medan 51 procent gör det på grund av lagkrav.

Däremot anser majoriteten av styrelseledamöterna att hållbarhet bör integreras bättre i företagsbeslutsprocessen. Hela 66 procent anser att hållbarhetsaspekter bör vara helt integrerade i företagets affärsstrategi, men endast 38 procent säger att det faktiskt är fallet idag. Ungefär hälften anser att hållbarhet bör vara en fast punkt på styrelsens dagordning och en viktig faktor vid investeringsbeslut, men färre än 30 procent upplever att det är verkligheten just nu.

– I takt med att kraven på företagen ökar ytterligare, inte minst i och med kommande EU-direktiv om hållbarhetsrapportering, kommer kunskapen på styrelsenivå definitivt att behöva stärkas. Här har vi som rekryteringsrådgivare en viktig roll och stora möjligheter att bidra, avslutar Patrik Hammar.