Från och med idag klockan 12, markerar en betydelsefull milstolpe för företag, kommuner och regioner som överväger att byta till lätta ellastbilar. Energimyndigheten har officiellt öppnat ansökningsfönstret för stöd till lätta ellastbilar, ett initiativ som syftar till att accelerera elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

Elektrifieringen av vägtransporter

Trots att personbilsmarknaden har sett en snabb övergång till elektrisk drift, halkar elektrifieringen av lätta lastbilar efter. Dessa fordon, som ofta används av småföretagare inom bygg- och hantverkssektorn, utgör en viktig del av transportsektorn men står inför större utmaningar när det gäller omställningen till elektrisk drift på grund av högre investeringskostnader.

Stöd genom Klimatpremien

För att underlätta denna övergång erbjuder Energimyndigheten nu Klimatpremien, ett stödprogram riktat till de företag, kommuner och regioner som väljer att fasas ut sina fossildrivna fordon till förmån för eldrivna alternativ. Genom detta program hoppas man minska ekonomiska hinder och stimulera en snabbare övergång till en grönare transportsektor.

“Elektrifieringen av transportsektorn är en av nycklarna i omställningen till ett klimatpositivt samhälle. Klimatpremien är ett verktyg som ger allt fler företag möjlighet att snabba på sitt bidrag till omställningen – både i det egna företaget och i samhället,” säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Tillfällig premie med begränsad tid

Det är viktigt att notera att premien för eldrivna lätta lastbilar är tillfällig och endast tillgänglig fram till oktober 2025. Stödets storlek kommer dessutom att minska över tid, vilket innebär att de som agerar snabbt kommer att kunna dra nytta av maximalt stöd.

Petter Dahlin, chef för enheten mobilitet på Energimyndigheten, understryker vikten av att inte dröja: “Premien till eldrivna lätta lastbilar är tillfällig och kommer bara att vara möjlig att söka fram till oktober 2025. Dessutom kommer storleken på stödet att minska över tid. Vill man försäkra sig om maximalt stöd ska man inte vänta alltför länge.”

Framtiden för Sveriges transportsektor

Initiativet markerar ett viktigt steg mot en hållbar framtid och visar på Sveriges engagemang för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Genom att stödja övergången till eldrivna lätta lastbilar hoppas man inte bara minska miljöpåverkan utan även skapa en mer resilient och framtidssäker transportinfrastruktur för landets företag, särskilt små och medelstora företag som spelar en kritisk roll i ekonomin.

Med detta nya stöd för ellastbilar hoppas Energimyndigheten att allt fler aktörer ska kunna bidra till Sveriges ambition att vara en föregångare inom hållbarhet och klimatarbete.

Fakta om stödet

  • Mer information om Klimatpremien och hur man söker stödet finns på Energimyndighetens webbplats.
  • En lätt ellastbil är ett fordon som är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister och har en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Ellastbilen drivs av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.
  • I årets budget avsätts 1,67 miljarder kronor för treårsperioden 2024–2026 för elektrifiering av lätta lastbilar.