Att skapa höststämning genom att tända ljus och använda extra belysning är vanligt, men detta ökar även brandrisken. I december ökar nämligen brandrisken med 40 procent. Styrelsen har det övergripande ansvaret för brandsäkerheten i bostadsrättsföreningar, men de boende bär också en del av ansvaret. SBC klargör vem som har vilket ansvar och hur bostadsrättsföreningar kan bibehålla brandsäkerheten.

Årligen inträffar cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige, och ungefär 100 personer dör till följd av dessa bränder.

Enligt försäkringsbolaget Trygg Hansa ökar antalet bränder i december med i genomsnitt 40 procent jämfört med andra månader under året. Ibland råder det osäkerhet inom bostadsrättsföreningar om vem som ansvarar för vad när det gäller brandskydd. Ansvaret delas mellan styrelsen och de boende, där styrelsen ansvarar för att implementera ett systematiskt brandskyddsarbete.

– Brandrisk är givetvis viktigt att vara varse om under hela året, men när vi närmar oss julen och antalet bränder ökar är det extra viktigt att se över brandsäkerheten i huset. Eftersom ansvaret ligger fördelat på styrelsen och de boende är det något som rör alla. Många föreningar har en gemensam höststädning och något vi rekommenderar är att i samband med den genomföra en brandövning. På så sätt är fler i huset förberedda om det skulle börja brinna och det ger betydligt bättre förutsättningar för att en potentiell utrymning går smidigt till, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Styrelsen ansvarar för att byggnaden är utrustad med brandlarm och släckutrustning, inklusive brandvarnare, brandsläckare och pulversläckare. Dessutom ska styrelsen genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket kan innebära att kontrollera rökdetektorer och släckutrustning i allmänna utrymmen samt inspektera och godkänna gemensamma anläggningar som sprinklersystem.

De boende spelar en viktig roll i att upprätthålla säkerheten genom att ansvara för brandskyddet i sina egna bostäder, inklusive fungerande brandvarnare. De har också ansvaret att inte blockera utrymningsvägar i gemensamma utrymmen. Även om det inte är obligatoriskt, uppmanas de boende att vara medvetna om brandrutiner för att kunna agera snabbt om en brand skulle uppstå.

Fyra tips som minskar risken för brand:

Genomför en brandövning
Att ha en brandövning i fastigheten är en god idé för att säkerställa att alla boende vet vad de ska göra ifall en brand uppstår. Är det svårt att få till en tid när alla kan går det också bra att brandöva på egen hand. Styrelsen kan underlätta genom att skicka ut information till de boende om hur en brandövning kan gå till.

Gör en plan
Håll en dialog i styrelsen om hur brandskyddsarbetet ska gå till. Se över var riskerna finns och att brandskyddsutrustningen är placerad på rätt platser. Kom även fram till om ni ska dokumentera arbetet och vem som ansvarar för det. Att genomföra systematiskt brandskyddsarbete är ingen lag, men ett råd för att säkerställa att brandskydden fungerar som de ska.

Kontrollera brandskydden
Rekommendationen är att testa brandvarnaren en gång i månaden. Boende ansvarar för detta i sina enskilda lägenheter medan styrelsen har ansvar för de gemensamma utrymmena. Styrelsen kan också informera medlemmarna om hur man testar brandvarnaren samt påminna om att årligen byta batteri. För att kontrollera att brandvarnaren fungerar trycker man på testknappen. Om den inte ger ifrån sig ett ljud behöver batterierna bytas. Tjuter den inte efter det ska brandvarnaren bytas ut. Det är även rekommenderat att ha en brandfilt, gärna nära köket, samt en brandsläckare nära till hands.

Installera en spisvakt
Det är många som tror att den vanligaste orsaken till brand är tända ljus, men i själva verket är det en bortglömd spis. Genom att installera en spisvakt, en apparat som varnar om spisen blir överhettad, kan boende i en förening själva minska risken för brand markant.

Källa: https://www.brandfast.nu/