NOTE steg på stabil rapport

Kontraktstillverkaren Note ( NOTE:STO ) rapporterar en positiv utveckling i tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Bolaget har också bekräftat sin tidigare prognos om att uppnå intäkter på minst 4,3 miljarder kronor för hela 2023. Aktien ökade med nära 8 procent under rapportdagen.

Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med imponerande 11,2 procent till 1 034 miljoner kronor jämfört med 930 miljoner kronor under samma kvartal året innan. Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 8 procent, vilket visar på en stark efterfrågan på Notes tjänster och produkter.

Rörelseresultatet under kvartalet ökade markant och uppgick till 94 miljoner kronor, jämfört med 57 miljoner kronor samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades också och nådde 9,1 procent, en ökning från 6,1 procent tidigare.

Det är värt att notera att under jämförelsekvartalet föregående år togs en avsättning på 30 miljoner kronor för att täcka en förväntad kundförlust. Om vi justerar för denna avsättning, blev det justerade rörelseresultatet 94 miljoner kronor, jämfört med 87 miljoner kronor året innan, med en justerad rörelsemarginal på 9,1 procent, en marginell minskning från 9,4 procent.

Resultatet före skatt ökade till 80 miljoner kronor, jämfört med 47 miljoner kronor under samma period föregående år. Efter skatt ökade resultatet ännu mer, med en imponerande ökning på 62,5 procent till 65 miljoner kronor jämfört med 40 miljoner kronor föregående år.

Per aktie redovisade Note rapport ett resultat på 2,24 kronor, en markant ökning från 1,37 kronor året innan, vilket indikerar en positiv utveckling och tillväxt i bolaget.

Notes ledning har tydligt fastställt sitt mål att nå en omsättning på 5 miljarder kronor senast år 2025, och man planerar att uppnå detta främst genom organisk tillväxt samt noggrant utvalda förvärv.

Johannes Lind-Widestam, vd för Note, uttryckte förtroende för företagets fortsatta framgång och kommenterade kvartalsresultaten: “Vårt orderläge är fortsatt starkt. Den nedgång om cirka 5 procent vi ser för vår totala orderstock (exklusive förvärv) är i linje med vad vi kommunicerat i flera kvartal. Med en mer normaliserad komponenttillgänglighet på marknaden speglar nedgången i orderstock en återgång till den kortare tidshorisont för vilken kunderna behöver lägga orders, snarare än att vara en indikation på en lägre tillväxttakt framåt.”

Sammanfattningsvis upprepar Note sin tidigare guidning om intäkter på minst 4,3 miljarder kronor för helåret 2023. Lind-Widestam avslutar med att säga: “Vi känner oss därmed trygga i att upprepa vår guidning om minst 4,3 miljarder kronor för helåret 2023. Det motsvarar en tillväxt om åtminstone de 11 procent vi sett i tredje kvartalet. För 2024 bedömer vi att tillväxttakten kommer öka. Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal.” Med denna positiva utveckling och framtidsutsikter ser det ut som om Note är väl positionerat för fortsatt tillväxt och framgång på marknaden.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.