Det råder en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare. Enligt de senaste länsvisa rapporterna från Småföretagsbarometern, en undersökning utförd av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, finns det dock stora skillnader mellan olika län i Sverige.

Konjunkturindikatorn för hela landet har sjunkit till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens förväntningar från föregående år. Alla delar av indikatorn har försvagats betydligt, och de största avvikelserna gäller småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång.

Norrbotten är det län i Sverige som har den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten har en stabil situation för småföretagarna. Däremot är Gotland, Västernorrland, Kronoberg och Södermanland de län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturen.

Enligt Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, kan de stora skillnaderna mellan länen bero på vilka branscher som är tongivande där, samt hur internationella företagen är representerade. Län med få exportföretag påverkas av höga kostnader, stigande räntor och en svagare krona, vilket kan förklara de mer negativa konjunkturutsikterna i vissa län.

När småföretagen blickar framåt och bedömer de kommande 12 månaderna tror många att det blir sämre innan det blir bättre. Gotland och Södermanland är de mest pessimistiska länen i den här aspekten. Här sticker återigen Norrbotten ut med en mer optimistisk syn på framtiden än övriga län.

Johan Grip, chefsekonom på Företagarna, uttrycker sin oro över att majoriteten av småföretagen i landets län tror på fortsatt konjunkturförsämring under det kommande året. Han menar att om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar, kommer fler företag att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången.

Bristen på arbetskraft är fortfarande en stor utmaning för många småföretag. I hela landet upplever sex av tio småföretag möjligheter till expansion, men i samtliga län framhålls bristen på lämplig arbetskraft som det största hindret för tillväxt. Norrbotten är det län där arbetskraftsbristen upplevs som störst, följt av Värmland och Uppsala.