Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag fattat ett beslut om att staten ska betala 625 miljoner kronor till Nordkalk. Bakgrunden till beslutet är den mångåriga processen om tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland och regeringens beslut att göra området till ett Natura 2000-område.

Nordkalk har begärt ersättning från staten på drygt 2,8 miljarder kronor. Bolaget har hänvisat till miljöbalken om ersättning vid ingripande av det allmänna samt egendomsskyddet i Europakonventionen och regeringsformen. Staten har motsatt sig att betala ersättning.

Nordkalk förvärvade marken i början av 2000-talet i syfte att bryta ut den kalkstensfyndighet som finns där. Tillstånd till två provtäkter gavs och Nordkalk ansökte därefter om tillstånd att bryta ut täkten. Regeringen avstod från att utse området till Natura 2000-område, med hänvisning till dess betydelse för kalkindustrin. Men i augusti 2015 beslutade regeringen att peka ut området som ett Natura 2000-område och Nordkalks tillståndsansökan avslogs som en följd av utpekandet.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin dom att regeringens beslut medförde att Nordkalk förlorade alla möjligheter att tillgodogöra sig värdet av kalkstensfyndigheten och bolagets nedlagda kostnader blev onyttiga. Betydande skada har uppkommit för Nordkalk och bolaget har rätt till ersättning enligt miljöbalken. Domstolen bedömer marknadsvärdeminskningen till 500 miljoner kronor och med lagenligt påslag blir ersättningen 625 miljoner kronor.

Beslutet har fattats av fem eniga domare och kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Det är viktigt att markägare och näringsliv känner sig trygga i att det finns rättigheter och skydd för deras egendom. Detta beslut visar på vikten av att staten agerar på ett transparent och rättvist sätt gentemot markägare och näringsliv. Staten har nu en skyldighet att ersätta Nordkalk för skadan som uppstått. Det är också viktigt att notera att detta inte innebär att Natura 2000-områden inte är viktiga och skyddsvärda, utan att rättigheter och skydd för markägare och näringsliv också måste beaktas i dessa sammanhang.