Nordea och Danske Bank har ingått ett avtal där Nordea förvärvar Danske banks privatkund- och private banking-verksamhet i Norge samt tillhörande kapitalförvaltningsportföljer. Detta förvärv är i linje med Nordeas strategi att expandera i Norden genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Det förväntas öka Nordeas andel av den norska bolånemarknaden från 11 procent till omkring 16 procent.

Nordeas VD och koncernchef, Frank Vang-Jensen, uttrycker sin glädje över förvärvet och betonar att det är ett viktigt steg i genomförandet av bankens nordiska strategi. Han ser också fram emot de möjligheter till värdeskapande och synergier som förvärvet medför, vilket kommer gynna de nya kunderna med ett brett utbud av finansiella tjänster och marknadsledande digitala tjänster.

Förvärvet innebär att den förvärvade verksamheten kommer att integreras i Nordea och drivas under deras varumärke. Danske banks befintliga kunder kommer att bibehålla sina kundrelationer som vanligt fram till affärens slutförande, och de kommer att hållas informerade om processen.

Randi Marjamaa, chef för Nordea Personal Banking i Norge, ser positivt på att välkomna de nya kunderna och kollegorna till Nordea. Hon betonar de fördelar som Nordea kan erbjuda, inklusive användarvänliga digitala tjänster, hög servicenivå och personlig rådgivning från kunniga lokala rådgivare.

Under de senaste åren har Nordea aktivt expanderat sin verksamhet på de nordiska marknaderna genom förvärv, inklusive norska Gjensidige Bank, SG Finans och Topdanmark Livsforsikring. Med en stark balansräkning strävar Nordea efter lönsam tillväxt genom både organisk expansion och strategiska förvärv.

Om affären

Transaktionen är utformad som en överlåtelse av tillgångar och skulder till bokfört värde. Tillgångarna överlåts till verkligt värde och ingen goodwill utgår för dessa. Köpeskillingen vid slutförandet kommer att återspegla eventuella värdeförändringar avseende tillgångar och skulder som inträffar under perioden mellan avtalets undertecknande och slutförandet av affären. Nordea betalar endast för de tillgångar och skulder som överlåts i samband med att transaktionen slutförs.

Vid utgången av 2022 utgjordes den verksamhet som ska överlåtas av

–          omkring 285 000 kunder

–          utlåning och sparande till ett värde av 18 miljarder respektive 4 miljarder euro

–          förvaltat kapital som uppgick till omkring 2 miljarder.

Storleken på den portfölj som slutligen överlåts, samt köpeskillingen, fastställs vid affärens slutförande, då transaktionen förväntas

–          förbättra K/I-talet och öka avkastningen på ekonomiskt kapital för Nordeas Personal Banking-verksamhet i Norge

–          minska kärnprimärkapitalrelationen med 40–50 punkter

–          få en positiv effekt på Nordeakoncernens vinst per aktie och avkastning på eget kapital, motsvarande storleken på den förvärvade portföljen.

Affären förutsätter sedvanligt godkännande från berörda myndigheter och väntas vara slutförd i slutet av 2024.