Båttillverkaren Nimbus rapporterar en ökning av omsättningen under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Trots detta minskade rörelsevinsten, men orderstocken har ökat. Omsättningen ökade med 4,4 procent till 755,7 MSEK (723,8 MSEK).

Även om efterfrågan på småbåtar försvagades i Sverige och övriga Norden, har den amerikanska marknaden fortsatt vara mycket stark för företaget. Förvärvet av den amerikanska båttillverkaren EdgeWater Power Boats, som genererade en omsättning på cirka 480 MSEK under 2022, bidrog positivt till resultatet. Tyvärr kunde de inte inkludera mer än en månads försäljning från EdgeWater Power Boats under det andra kvartalet på grund av att affären tog längre tid att slutföra, enligt Jan-Erik Lindström.

Ebita-resultatet landade på 83,3 MSEK (132 MSEK), med en ebita-marginal på 11,0 procent (18,2). Rörelseresultatet uppgick till 83,2 MSEK (131,7 MSEK), med en rörelsemarginal på 11,0 procent (18,2 procent). Resultatet efter skatt blev 61,2 MSEK (115,8 MSEK). Resultatet per aktie var 2,87 kronor (5,95 kronor).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 179,8 MSEK (198,1 MSEK). Vid kvartalets slut låg orderboken på 1 103 MSEK (1 051 MSEK).

“Orderboken påverkades också av den svagare efterfrågan inom småbåtssegmentet, men den goda efterfrågan på större båtar kompenserade och ledde till att orderboken vid kvartalets slut ökade med 5 procent jämfört med föregående år”, säger Lindström.

När det gäller framtiden noterar företaget att ekonomisk osäkerhet fortsätter att vara hög och att ökande inflation och räntor kan ha en ännu mer negativ påverkan. Lindström betonar att Nimbus, med sin gedigna erfarenhet av att hantera konjunktursvängningar efter många år i branschen, noggrant övervakar utvecklingen framåt.