E-handelsbolaget Nelly Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Trots detta visade rörelseresultatet en vändning till vinst. Aktien är på förmiddagen upp med över 25 procent.

Under det andra kvartalet sjönk Nelly Groups omsättning med 14,8 procent och landade på 289 miljoner kronor, jämfört med 339,4 miljoner kronor föregående år. Detta kan ses som en utmaning för företaget, men det finns även ljuspunkter att ta fasta på.

Nelly Group har under det senaste året genomgått ett omfattande transformationsarbete för att stärka sin position på marknaden. Den tillförordnade VD:n Helena Karlinder-Östlundh kommenterade resultaten och framhöll att första tecknen på förbättringar i rätt riktning börjar visa sig. Detta tyder på att transformationsarbetet börjar ge effekt.

För att säkerställa en god genomförsäljning av lagret under denna period har Nelly Group valt att ibland driva försäljningen genom prissänkningar. Det kan förklara den minskade omsättningen, men det är en strategi som kan vara fördelaktig på lång sikt genom att skapa nöjda kunder och möjliggöra en smidig övergång under transformationsprocessen.

Bruttovinsten för kvartalet landade på 141,4 miljoner kronor, en minskning från 161,4 miljoner kronor året innan. Trots minskningen lyckades Nelly Group öka bruttomarginalen till 48,9 procent, vilket är en positiv utveckling jämfört med 47,6 procent föregående år. Detta kan tyda på att företaget har förbättrat sin kostnadseffektivitet och lyckats hantera de utmaningar som följer med prissänkningarna.

Rörelseresultatet blev 7,7 miljoner kronor, vilket är en markant vändning jämfört med förlusten på 18,5 miljoner kronor under samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades också och uppgick till 2,7 procent.

Resultatet efter skatt visade även det en positiv trend med en vinst på 4,5 miljoner kronor, jämfört med förlusten på 19,4 miljoner kronor föregående år. Detta indikerar att Nelly Group har lyckats effektivisera sin verksamhet och återigen bli lönsamt.

Resultatet per aktie för kvartalet landade på 0,17 kronor, en förbättring från förlusten på 1,07 kronor per aktie under samma period föregående år. Detta är ett gott tecken för aktieägarna och kan öka förtroendet för företaget på marknaden.

Nelly Group har också stärkt sin likviditet med likvida medel som uppgick till 150,2 miljoner kronor under det andra kvartalet, en ökning från 83,3 miljoner kronor föregående år. Detta ger företaget en stabil grund att fortsätta sin verksamhet och genomföra planerade strategiska åtgärder för att stärka sin position på marknaden ytterligare.

Sammanfattningsvis visar Nelly Groups resultat för det andra kvartalet en minskning i omsättningen, men samtidigt en positiv vändning till vinst. Det omfattande transformationsarbetet som företaget har genomfört börjar ge effekt, vilket märks i förbättringarna av bruttomarginalen, rörelseresultatet och resultatet per aktie. Med stärkt likviditet har Nelly Group en stabil grund att bygga vidare på och fortsätta utveckla sin verksamhet. Det återstår att se hur företaget kommer att hantera framtida utmaningar och fortsätta växa på den konkurrensutsatta e-handelsmarknaden.