Ett aktiebolags främsta mål på lång sikt är att skapa värde för sina aktieägare. Bolag applicerar olika strategier för att slutligen åstadkomma detta mål och det gäller att du som investerare tror på bolagets strategi som med tiden skall skapa ett värde för dig som aktieägare. Ett bolag som valt en hybdridmodell av förvärvad och organisk tillväxt är Syncro Group, som de senaste 12 månaderna gjort tre förvärv samtidigt som man vuxit organiskt. Nettoomsättningen har ökat med 276 procent mellan Q1 2021 och samma kvartal 2022.

Vissa bolag står fast vid att växa genom interna resurser och egna insatser, att generera tillväxt och värde på detta sätt benämns som organisk tillväxt. Andra bolag tror istället mer på att växa genom att förvärva andra bolag eller en andelar av dem, denna form av tillväxt benämns som förvärvad tillväxt. Dessa två tillväxtstrategier är de som bolag oftast  använder för att öka försäljningen eller åstadkomma en eventuell marginalexpansion. Det är även populärt med en hybridmodell, som exempelvis Syncro Group applicerar. Detta innebär att bolagets tillväxt i vinst och omsättningen härstammar från både organisk och förvärvad tillväxt. Genom att kombinera de två tillvägagångssätten, så kan en balanserad strategi utformas som fungerar hållbart på längre sikt.

Varför växa genom förvärv?
Marknader som befinner sig i en tillväxtfas tenderar att attrahera nya marknadsaktörer eftersom att den estimerade tillväxten i framtiden öppnar upp för stora möjligheter som bolag i sin tur kan kapitalisera på. Under tillväxtfasen råder en hård konkurrens och bolag tävlar om att skapa organisk tillväxt i en så snabb takt som möjligt och vinst är ej lika prioriterat. I detta stadie kan man fortsatt anta att marknaden är omogen till en viss grad, dock kommer man slutligen till en tidpunkt där marknaden måste konsolideras vilket leder till ett ökat incitament av att förvärva andra relevanta aktörer. Influencer marketing och digital rekrytering är exempel på relativt omogna tillväxtmarknader, i vilka Syncro Group är verksam. Konkreta exempel på varför bolag genomför förvärv är för att effektivt ta sig in på nya geografiska marknader och för att kunna rikta sitt tjänsteerbjudande mot en större målgrupp. Ett annat syfte med att genomföra förvärv är att skapa en mer skalbar affärsmodell där de förvärvade resurserna kompletterar de interna på ett sätt som gör att intäkterna kan genereras i en snabbare takt relativt sett till kostnaderna, på det sättet ökar vinstmarginalen över tid.

Syncro kommunicerar sin strategi tydligt och den bygger på att förvärva SaaS-bolag som kan stötta den generella SaaS-affären. Syncro Groups vd, Magnus Winterman, nämner i vd-ordet för första kvartalet 2022 att den höga nettoomsättningstillväxten på 276 procent Year-Over-Year (YOY, tillväxten i årlig takt) till stor del förklaras av de genomförda förvärven. Syncro Groups strategi bygger på förvärv och synkronisering av dessa för att maximera affären för hela gruppen.

När bolag förvärvar andra bolag så uppstår en del möjligheter som bolaget kan ta vara på för att skapa värden i olika led. Ett väl genomtänkt förvärv kan resultera i olika fördelar. Exempelvis kan tidigare kompetensluckor fyllas givet att det förvärvade bolaget erhåller kompetenser som saknades i den tidigare konstellationen. Detta kan slutligen leda till ökad kostnadseffektivitet då den operationella verksamheten fungerar bättre jämfört med tidigare. Andra fördelar med förvärvad tillväxt är att man kan minska overheadkostnader genom att använda exempelvis gemensamma ekonomi- eller HR-funktioner. Syncro Group använder sig till exempel av gemensam IT-management som koordinerar och återanvänder IT-lösningar mellan bolagen.

En bredare fördel med förvärvsstrategin är att det tillåter för skapande av synergieffekter.  Synergieffekter är i mångt och mycket när två bolag tillsammans kan skapa en positiv effekt på verksamheten genom att arbeta på ett integrerat sätt. Enligt Syncro Groups vd, Magnus Winterman, så kan bolagen som ingår i koncernen gynnas genom korsförsäljning något som inte hade varit möjligt under scenariot där de ingående bolagen inte arbetar under samma tak. Korsförsäljning inom Syncro är exempelvis när Collabs influencers använder sig av Gigger för att fakturera för sina tjänster, utan att ha ett eget företag. Idag består Syncro-koncernen av följande bolag: Moderbolaget Syncro Group och dotterbolagen Gigger AB, WeAreCube (CUBE), Collabs och Happyr. Tillsammans kan de skräddarsy ett kunderbjudande som blir attraktivare, något som gynnar alla ingående bolag och koncernen i sin helhet.

Nackdelar med förvärvad tillväxt
Förvärvsprocessen är sällan okomplicerad i den bemärkelsen att integrationen mellan två bolag kan vara avancerad. Det krävs en längre process som karaktäriseras av en djupdykning i förvärvsobjektet i form av en så kallad Due-Diligence (DD-process). Syftet med DD-processen är att skapa en djupare förståelse för om den förväntade nyttan kommer att överväga kostnaderna som är relaterade till förvärvet.

Det finns risk för att bolagen har olika erfarenheter och att de har använt sig av annorlunda arbetssätt historiskt. Detta medför risker som exempelvis kulturkrockar där bolagen inte helt kommer överens om hur arbetsprocesserna skall fungera framgent. Om denna risk realiseras och blir till verklighet är det inte otänkbart att overheadkostnader ökar trots att syftet var att skapa en mer kostnadseffektiv konstellation. Detta kan i olyckliga fall resultera i att investeringen betalas tillbaka under en längre period än planerat och i värsta fall så blir transaktionen olönsam. Risk finns även för att bolagen har olika ekonomisystem och att mycket manuellt arbete krävs vid rapportering. Syncro Group har till exempel valt Bright Analytics för att säkerställa uppföljningsarbetet mellan och inom bolagen något som  gynnar bolagets reaktionsförmåga.

När bolag kommunicerar en strategi som bygger på att skapa tillväxt genom förvärv finns det mycket man behöver tänka på. Som investerare är det viktigt att man känner en stark tilltro till befattningshavarna i det bolaget som kommunicerar denna form av strategi. Erhåller de den kompetens som krävs samt de verktyg som behövs för att fullfölja förvärven på ett hållbart sätt och hur väl kan de konsolidera in det nya bolaget i den befintliga koncernen.