Chefer och deras bolag kommer att få betala miljonböter efter försäljningar i Truecaller. Finansinspektionen har beslutat att påföra sanktionsavgifter till tre incitamentsbolag och två personer i ledande ställning hos Truecaller på grund av försenade anmälningar av aktieförsäljningar.

Incitamentsbolagen True Software EC AB, True Software EC II AB och True Software EC III AB, som ägdes av Truecallers nuvarande och tidigare anställda, måste betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kronor vardera för att de inte inom föreskriven tid rapporterade aktieförsäljningen i Truecaller AB till Finansinspektionen.

Bolagen anmälde den aktuella transaktionen den 4 november 2021, där de sålde 18 028 613 aktier vardera för 52 kronor per aktie i Truecaller. I sitt sanktionsbeslut påpekar Finansinspektionen att personerna bakom bolagen samtidigt var styrelseledamöter i incitamentsbolagen och personer i ledande ställning hos Truecaller vid tidpunkten för transaktionen.

Enligt bolagen gjordes försäljningen i samband med att Truecaller blev noterat på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021. Innan noteringen ingick Truecaller och vissa aktieägare, inklusive incitamentsbolagen, ett avtal med banker om placering av aktier. Bolagen hävdar att det rådde osäkerhet om när vissa regler skulle träda i kraft i samband med noteringen, och att de därför inte ansåg sig vara skyldiga att rapportera försäljningen förrän senare.

Finansinspektionen konstaterar dock att bolagens argument inte befriar dem från anmälningsskyldigheten. De påpekar att bolagets styrelse bestod av de två personerna i ledande ställning vid tidpunkten för transaktionen och en annan person. Enligt FI har dessa två personer deltagit i bolagets beslutsfattande och hade möjlighet att påverka kapitalplaceringsfrågor. Därmed betraktas bolagen som närstående till dem och ansvariga för att anmäla försäljningen.

Den anmälningspliktiga transaktionen gjordes den 8 oktober 2021, och anmälan skulle ha skickats till Finansinspektionen senast den 13 oktober 2021. Bolagets anmälan kom dock in först den 4 november 2021, vilket ger Finansinspektionen grund att ingripa mot bolaget. FI understryker att även om bolaget snabbt rapporterade försäljningen när de insåg att de kanske skulle anses vara skyldiga att göra det, så är överträdelsen ändå inte ursäktlig.

Baserat på transaktionens storlek och förseningens längd har Finansinspektionen fastställt sanktionsavgiften till 1 250 000 kronor för varje bolag.