Mellby Gård AB, huvudägaren av Duni AB, har meddelat att de har förvärvat en betydande mängd aktier i Duni Group, vilket resulterar i att deras ägarandel nu uppgår till 30,00 procent av aktierna och rösterna. Denna ökning i ägarandel innebär att tröskeln för budplikt enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har överstigits.

Mellby Gård AB har tillkännagett att de har förvärvat aktier som ger dem totalt 14 100 500 aktier i Duni Group. Detta motsvarar 30,00 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Med denna förändring i ägarstrukturen har Mellby Gård passerat den nödvändiga tröskeln enligt lagstiftningen som kräver att ett företag måste lämna ett offentligt uppköpserbjudande när de förvärvar en viss andel av aktierna och rösterna i ett börsnoterat bolag.

Enligt pressmeddelandet som utfärdades av Mellby Gård kommer de att agera i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Inom en tidsram av fyra veckor kommer de att vidta åtgärder för att antingen lämna ett budpliktserbjudande för att förvärva de återstående aktierna i Duni Group eller minska sitt aktieinnehav så att det återigen understiger 30 procent av rösterna i bolaget.

Detta steg markerar en viktig händelse i ägarstrukturen för Duni Group och kan ha betydande påverkan på bolagets framtida utveckling och strategiska beslut. Det kommer att vara intressant att följa hur Mellby Gård väljer att agera i enlighet med budplikten och hur detta kan påverka bolagets aktieägare och investerare.

För mer information och detaljer om Mellby Gårds agerande och beslut, hänvisas läsarna till det officiella pressmeddelandet som utfärdats av Mellby Gård AB. Utvecklingen kring Duni Group och dess ägarstruktur kommer utan tvekan att följas noga av både investerare och marknadsexperter i de kommande veckorna.