Den senaste statistiken över lånetrender från september 2023 visar på en nedgång i bostadslånens årliga tillväxttakt från bostadskreditinstitut. Vad innebär detta för bolånemarknaden och hushållens ekonomi? Vi granskar siffrorna och analyserar trenderna.

Utlåning

I september 2023 uppnådde MFI:s totala utlåning till hushållen en årlig tillväxttakt på 0,7 procent, där bostadslån utgjorde 83 procent av det totala lånebeloppet. Konsumtionslån, å andra sidan, utgjorde 6 procent av hushållens lån och hade en tillväxttakt på 1,7 procent. Denna kontrast i tillväxttakten mellan bostadslån och konsumtionslån är en indikator på förändringar i hushållens lånebeteende.

Utlåningen till icke-finansiella företag följde också en positiv trend med en tillväxttakt på 3,9 procent under samma period. Det totala lånebeloppet uppgick till 7 944 miljarder kronor, fördelat på 62 procent till hushållen och 38 procent till företagen.

Bostadslån från bostadskreditinstitut

Bostadslån från bostadskreditinstitut, som står utanför de traditionella bankerna, upplevde en negativ tillväxt på -5,8 procent. Dessa institut stod för 1,1 procent, eller 47 miljarder kronor, av hushållens totala bostadslån på 4 118 miljarder kronor.

Hushållens sparbeteende

Inlåningen från hushållen till MFI uppgick till 2 685 miljarder kronor, där avistakonton stod för den största delen. Jämfört med september 2022, då avistakonton utgjorde 88 procent av inlåningen, har det skett en förändring i sparandet med en minskning till 78 procent.

Penningmängden M0, som inkluderar allmänhetens innehav av sedlar och mynt, uppgick till 59 miljarder kronor, medan M3, som inkluderar bredare mått på penningmängden, uppnådde 4 811 miljarder kronor. M3 upplevde en årlig minskning på -5,1 procent.

Ränteläget

Räntorna på bostadslån har sett en ökning jämfört med föregående år. I september 2023 låg den genomsnittliga räntan på nya bostadslånsavtal för hushållen på 4,65 procent. Räntan för rörliga bostadslån var något högre, med 4,71 procent.

För icke-finansiella företag låg den genomsnittliga räntan på nya utlåningsavtal på 5,52 procent, vilket markerar en betydande ökning jämfört med 3,25 procent i september 2022.

När det gäller inlåning erbjuds hushållen en genomsnittsränta på 1,99 procent för nya insättningar på bankkonton. För konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var räntan högre, på 3,03 procent.

Sammanfattning

Trenden i september 2023 visar på en minskning av bostadslånens årliga tillväxttakt från bostadskreditinstitut, medan utlåningen till hushållen och företagen fortsätter att växa, om än i en långsammare takt. Räntorna på både utlån och inlån har ökat, vilket speglar förändringar på finansmarknaden och påverkar hushållens ekonomiska beslut. Denna dynamik understryker vikten av att noggrant överväga lånealternativ och sparbeteende i det nuvarande ekonomiska klimatet.

Källa: SCB