Sju av tio personer anser att korruption är utbrett, 54 procent uppger att de inte vet var de kan rapportera misstänkta fall, och endast tre av tio anser att deras regeringar hanterar korruption effektivt. Samtidigt anser lite över sex av tio att korruption är oacceptabelt. Dessa resultat är presenterade i den senaste rapporten från EU-kommissionen som utforskar hur EU-medborgare upplever korruption.

Rapporten Special Eurobarometer 534 undersöker uppfattningen om korruption hos EU-medborgare under april och maj 2023. Undersökningen genomfördes genom modersmålsintervjuer och inkluderade respondenter från alla 27 medlemsländer i EU. Över 26 000 personer från olika sociala och demografiska grupper deltog.

Rapporten visar att 70 procent av deltagarna anser att korruption är utbrett i deras hemländer. Detta representerar en ökning med två procentenheter jämfört med föregående års undersökning. Bland de som deltog från Sverige, ansåg 36 procent att korruption var utbrett i landet. Mer än 60 procent av deltagarna anser att korruption är oacceptabelt. För de svenska respondenterna var siffran ännu högre, med 72 procent som anser att korruption är oacceptabelt, en ökning med sex procentenheter sedan 2022.

Det finns en låg tilltro till regeringarnas arbete mot korruption. Färre än 5 procent säger att de har upplevt eller bevittnat korruption under de senaste tolv månaderna. Av dem som har bevittnat korruption, rapporterade 85 procent inte händelserna. I Sverige valde 44 procent av de som bevittnat korruption att rapportera det. Bland alla deltagare är det 54 procent som inte vet var de ska rapportera misstänkt korruption. Nästan hälften tror också att svårigheten att bevisa korruption är den främsta anledningen till att människor inte rapporterar det.

Endast tre av tio deltagare håller med om att deras nationella regeringar är effektiva i kampen mot korruption. Bland de svenska deltagarna håller 38 procent med om detta påstående, vilket är en minskning med sex procentenheter sedan 2022. 29 procent av alla deltagare anser att det finns tillräcklig transparens och övervakning när det kommer till finansiering av politiska partier. När det gäller förekomsten av korrupta beteenden tror 59 procent att det förekommer inom politiska partier.

Sammanfattningsvis är det oroande att så många har bevittnat korruption utan att rapportera det, särskilt i Sverige. EU-medborgarnas upplevelse av korruption i deras hemländer är av stor betydelse. Majoriteten, 70 procent, anser att korruption är utbrett. Rapporten visar också bristande förtroende för regeringarnas arbete mot korruption. Årets rapport understryker vikten av att fortsätta bekämpa korruption inom unionen, något som måste prioriteras, enligt Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare för IMM.