Krönika: Så kan start-ups rusta för tillväxt även i bistert ekonomiskt klimat

Med stigande inflation och ovisshet kring framtiden är det ingen överraskning att företag av alla storlekar just nu har ett ökat fokus på ekonomistyrning och att minska sina kostnader. Sverige har ett omfattande start-up-landskap, och nystartade, små och snabbväxande bolag har lite andra förutsättningar än storföretagen. Inte minst nu i osäkra tider och inte minst då start-ups generellt har ett tungt tillväxtfokus som för de allra flesta nu tvingas bromsa in.

Som start-up kan avvägningen vara svår mellan att skala upp ”på höjden”, för snabb ekonomisk tillväxt, eller ”på bredden” för en stabil företagsstruktur att ha till grund för långsammare, men stadig, långsiktig tillväxt. Att vi befinner oss i en lågkonjunktur gör valet av strategi svårare, då det nu blir ännu svårare att se runt hörnet och göra pricksäkra framåtblickande finansiella prognoser. 

Start-up-landskapet är djupt präglat av konkurrens, med företag som alla kämpar mot sina konkurrenter för att vinna investerare, marknadsandelar och generera lönsamhet. Allt för ofta ser vi företag som prioriterar snabb tillväxt över mycket annat. 

Det är mycket som blir osäkert när ekonomin är instabil, och som även indirekt påverkar möjligheterna att växa som företag. Att bara fokusera på snabb tillväxt just nu är i min mening varken bra, om ens möjligt. I stället behöver man tänka smart, och använda denna period till att säkerställa att strukturer finns på plats för att när konjunkturen vänder kunna växla upp tillväxttakten.

Låt teknik styra upp och håll blicken fäst framåt

Utgiftshantering, och framför allt kontroll över pengaflödet är en viktig del av denna utmaning. Pengar rör sig hela tiden runt och in och ut ur dessa verksamheter. Pressen är enormt hög på det finansiella teamet att ha en realtidsförståelse av verksamhetens kassaflöde, kunna spåra likviditeten och göra korrekta prognoser.

Det strategiska arbetet bör innehålla en stor del ekonomiskt analysarbete, inte minst framåt i tiden. Nedan kommer några tips på hur små och nystartade företag kan tänka för att öka chanserna att faktiskt lyckas genom lågkonjunkturen:

  • En väl utarbetad och uttalad tillväxtstrategi kan dämpa stormens effekter på företaget.håll blicken fäst vid horisonten, och tänk långsiktigt även i osäkra tider.
  • Gör alltid prognoser och håll dem uppdaterade! Att se till att dina ekonomiska prognoser är så tillförlitliga som möjligt kommer inte bara ge en tydligare bild av hur företaget mår, men också hur pengarna rör sig in och ut ur verksamheten. Det minskar risken för jobbiga överraskningar. Det hjälper också att fatta snabbare, mer välgrundade beslut som kommer att driva tillväxt.
  • Säkerställ transparens och se till att alla personer som ansvarar för ett kostnadsställe inom din organisation har en bra helikoptervy.
  • Automatisera och digitalisera så mycket du kan för att säkerställa bättre översikt och kontroll över utgifterna när de händer.
  • Slutligen är det avgörande för allt ovanstående att ekonomiteamet är i tydlig och konstant kommunikation med varje avdelning över hela verksamheten för att utveckla tydliga ROI:s på aktiviteter och säkerställa att det inte finns några överraskningar.

Fokusera på företagskultur och rusta för nya tider

Vi har sett positiva exempel på företag som använt perioder där man behövt slå av på tillväxttakten till introspektion och arbete med intern kulturförändring för att öka förtroendet mellan anställda och arbetsgivare. Att bygga en inspirerande vision som inte enbart bygger på finansiella målbilder, utan även ser till de anställdas välmående, ökar chanserna till en långsiktigt hållbar strategi. För till ekonomistyrning hör även ”mjukare” värden, så som balansen mellan förtroende och kontroll. 

Ingen av oss vet hur effekterna av den rådande lågkonjunkturen kommer att se ut. Men genom att som företag se till att utveckla och effektivisera ekonomiska processer under den här tiden, klarar sig företag inte bara igenom det, utan kommer ut på andra sidan bättre rustat för framtiden. Se denna tid som en chans att göra sig redo för bättre tider igen.

Marcus Granström, Produktchef Pleo

Disclaimer: Marcus Granström, produktchef på Pleo har författat för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörens egna.