Med bidrag från samtliga verksamheter och en enastående utveckling i Willys fortsatte Axfood att växa betydligt mer än marknaden under det tredje kvartalet. Genom särskiljande koncept, investeringar i verksamheten och en god förmåga att möta snabba förändringar är Axfood väl rustat att fortsätta stärka positionen.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2022:

”Vi verkar i en tid med hög inflation och en föränderlig marknadsdynamik. Vi vet att många av våra kunder befinner sig i en utmanande situation och vi gör allt vi kan för att säkerställa ett prisvärt och konkurrenskraftigt erbjudande. I takt med att kunderna får mindre pengar i plånboken ökar prismedvetenheten och det är tydligt att många söker sig till lågpris och kampanjvaror.

Vi redovisar en kraftig försäljningstillväxt under det tredje kvartalet där vi tydligt stärker vår position och tar marknadsandelar, vilket lett till en positiv resultatutveckling i kronor räknat. Tillväxten var särskilt stark för Willys som med affärsidén att erbjuda Sveriges billigaste matkasse attraherar allt fler kunder. Men även Eurocash har en stark försäljningsutveckling när nu gränshandeln återhämtat sig. Den fortsatta återhämtningen för butiker i centrala storstadslägen gynnar särskilt Hemköp, och Snabbgross redovisar återigen ett mycket bra kvartal trots höga jämförelsetal.

Samtidigt har ett antal faktorer påverkat resultatutvecklingen negativt under kvartalet, däribland den höga takten av prisökningar från våra leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i konsumentpriserna. Dessutom ser vi en högre andel kampanjprodukter, och betydande störningar i leveranskedjan medför ökade logistikkostnader och fortsatt relativt låg servicegrad.

Sammantaget är vi väl positionerade och har förmågan att hantera de utmaningar vi ställs inför. Med våra särskiljande koncept tillgodoser vi konsumenternas olika preferenser, och genom en hög utvecklingstakt i alla delar av koncernen stärker vi vår konkurrenskraft ytterligare och tar oss närmare vår vision om att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.”

Sammanfattning av tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 674 Mkr (13 723), en ökning med 36,1 procent, inklusive förvärvade Bergendahls Food.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 14 026 Mkr (12 149), en ökning med 15,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 975 Mkr (793) inklusive jämförelsestörande poster om netto -40 Mkr (-18). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (5,8).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 015 Mkr (811), en ökning med 25,2 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (5,9).
 • Periodens resultat uppgick till 745 Mkr (601) och resultatet per aktie före utspädning till 3,40 kronor (2,90).
 • I september utbetalades 3,75 kr per aktie, den andra delen av utdelningen till aktieägarna om totalt 7,75 kr (7,50) per aktie.
 • Axfoods innehav i Mathem har omvärderats till 206 Mkr, en minskning med 635 Mkr, vilket är i linje med den värdenedgång som skett för jämförbara bolag.

Sammanfattning av januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 53 735 Mkr (40 829), en ökning med 31,6 procent, inklusive förvärvade Bergendahls Food.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 40 541 Mkr (36 939), en ökning med 9,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 599 Mkr (1 965) inklusive jämförelsestörande poster om netto 103 Mkr (-72). Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (4,8).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 496 Mkr (2 036), en ökning med 22,6 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (5,0).
 • Periodens resultat uppgick till 2 017 Mkr (1 486) och resultatet per aktie före utspädning till 9,43 kronor (7,30).