I januari 2024 uppmättes inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) till 5,4 procent, en markant ökning från december 2023 då siffran låg på 4,4 procent. Detta framgår av nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Månadsförändringar och årsinflation

Enligt SCB:s senaste rapport minskade KPI med 0,1 procent från december 2023 till januari 2024. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) noterades till 3,3 procent under samma period. Denna måttstock, som exkluderar effekten av ränteändringar, visar på en stabilare men fortfarande utmanande inflationssituation.

Boendekostnader driver inflationen

Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, pekar på att boendekostnaderna ökade i januari och fortsätter att vara den största drivkraften bakom den höga inflationstakten enligt KPI. Stigande räntekostnader för hushållens bolån utgjorde en betydande del av denna ökning, med ett bidrag på 2,3 procentenheter.

Prisförändringar på marknaden

Under januari månad observerades också prissänkningar på kläder och flygresor, vilket är typiskt för säsongen. Dessutom sjönk drivmedelspriserna med nästan 11 procent, främst på grund av lägre dieselpriser. Dessa nedgångar bidrog dock inte tillräckligt för att balansera de stigande boendekostnaderna.

Korgeffekten och dess påverkan

Varje år vid årsskiftet sker en uppdatering av varukorgen som ligger till grund för KPI-beräkningen. I januari 2024 uppgick korgeffekten till -0,25 procent för KPI, vilket visar på den justering som gjorts för att spegla förändrade konsumtionsmönster.

Viktiga bidragsgivare till månadsförändringen

De varor och tjänster som hade störst påverkan på månadsförändringen i januari inkluderade kläder, el, hyres- och bostadsrättslägenheter samt drivmedel. Dessa bidrog i olika grad till den totala förändringen i KPI.

Inflationstakten och dess komponenter

Ökade boendekostnader var den främsta orsaken till den högre inflationstakten i januari. Andra faktorer som bidrog var prishöjningar på livsmedel, inventarier, hushållsvaror samt rekreation och kultur. Dessa uppvägdes delvis av lägre priser på el och drivmedel jämfört med föregående år.

Olika mått på inflation

Förutom KPI och KPIF, beräknar SCB även HIKP, ett harmoniserat inflationsmått inom EU, och KPIF-XE (KPIF exklusive energi), vilket ofta används för att mäta den underliggande inflationen. Dessa olika mått erbjuder ett bredare perspektiv på inflationens dynamik och dess effekter på ekonomin. Även i USA kom inflationen in högre än väntat.

Inflationstakten enligt KPI för januari 2024 belyser den pågående utmaningen med stigande priser, särskilt inom boendesektorn. Medan månadsförändringar ger en närmare inblick i de omedelbara trenderna, är det årliga perspektivet avgörande för att förstå inflationens långsiktiga inverkan på hushållens köpkraft och ekonomin i stort.