Det missnöje som finns med IT-lösningar beror oftast på att de är gamla och omoderna. Det går att hänföra alla vanliga klagomål till det. I dag när IT-lösningar är de viktigaste arbetsverktygen för de allra flesta är det inte försvarbart att behålla äldre lösningar som inte är ändamålsenliga, skriver John Crossan, Europachef på Freshworks.
  
Det är nog ganska få anställda på företag och myndigheter som är fullkomligt nöjda med de IT-lösningar som erbjuds på deras arbetsplatser. Vi bör absolut ta det på allvar. I dag är IT-lösningar, mjukvara och hårdvara, de absolut viktigaste arbetsverktygen för väldigt många, troligtvis för de allra flesta som jobbar på kontor.
Om IT-lösningarna inte duger så innebär det problem av väldigt många olika typer: produktivitet, korrekthet, lönsamhet och, inte minst, personlig trivsel, vilket påverkar både individernas mående och arbetsgivarnas förmåga att behålla kompetent personal på ett negativt sätt.
Missnöjet med IT-lösningarna är massivt, att döma av en stor global undersökning som Freshworks genomfört nyligen. Hela 91 procent av de 8 400 deltagarna i undersökningen säger sig vara frustrerade över otillräckliga IT-lösningar på sina arbetsplatser.
Ett rön från undersökningen som kanske är överraskande är att klagomålen inte främst handlar om bristande funktionalitet. 28 procent anger avsaknad av viktig funktionalitet, vilket kan jämföras med att 51 procent är missnöjda med dåliga prestanda. Men det finns nog en gråzon mellan klagomålen på avsaknad funktionalitet och på avsaknad av automatisering (25 procent). I båda fallen leder problemen till att arbete inte blir gjort: i den ena fallet för att funktioner saknas, i det andra fallet för att det tar för lång tid eller blir för krångligt.
Vad gäller övriga klagomål är 34 procent procent missnöjda med långsam service från sina IT-avdelningar och 30 procent med bristande samarbete mellan avdelningar.
Det finns en röd tråd i de här missnöjesyttringarna. De kan alla förklaras med föråldrad mjukvara. Låt oss titta på dem i tur och ordning:
Bristande funktionalitet. Det är naturligt att utvecklingen av mjukvaror går framåt, lösningarna blir bättre helt enkelt. Dessutom förändras villkoren för våra arbeten med tiden. Lösningar som en gång var ändamålsenliga är det inte längre.
Dåliga prestanda. Det här är ett flerbottnat område. Ibland handlar det helt enkelt om att funktioner tar för lång tid att utföra. Men det kan lika gärna handla om dålig design. Varje enskild aktivitet kan gå rimligt snabbt, men hela processer blir så krångliga att de upplevs som långsamma.
Avsaknad av automatisering. Det här är också till stor del en designfråga. Det blir svårare att automatisera mjukvara om man inte tänkt på det från början i designen av den. Det blir svårare att automatisera äldre mjukvarulösningar i efterhand, än att automatisera nya redan från början i arbetet med att utveckla dem.
Långsam service från IT-avdelningen. Ju äldre och krångligare mjukvarulösningar är, desto längre tid tar det att serva dem. Varje enskilt serviceärende tar längre tid, vilket också innebär att belastningen på servicepersonalen ökar, vilket leder till längre kötider.
Bristande samarbete mellan avdelningar. Det blir svårare att samarbeta med äldre mjukvaror som ofta byggts i form av silon, avskilda från omgivningen, än med nyare mjukvaror som från början designats för att underlätta samarbete.
Som ett paraply över alla de här frågorna ligger frågan om hur den tekniska driften av en mjukvara ska skötas. Ju enklare den är för användarföretag, desto mer energi kan de lägga på att utnyttja den funktionalitet som en mjukvara erbjuder. I dag är nog de flesta överens om att driften blir enklare med mjukvaror som erbjuds som molntjänster (SaaS-tjänster), än för mjukvaror som användarföretagen behöver installera och sköta driften av själva i egna datacenter.
Missnöjet med IT-lösningar, som mjukvaror, kan minimeras genom att dra nytta av moderna lösningar. Frågan är vilka företag som har råd med gamla mjukvaror som sänker produktiviteten och ger upphov till missnöje bland anställda.