Finansinspektionen (FI) har i sin årliga konsumentskyddsrapport belyst de pågående riskerna för konsumenter på finansmarknaden. Ett återkommande problem är företags försäljning av dyra och komplexa produkter till konsumenter som inte har tillräcklig kunskap eller tid att förvalta dem korrekt.

Olämpliga sparprodukter och höga provisioner

FI pekar ut fyra områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Ett av dessa områden är försäljning av sparprodukter som inte är lämpliga för konsumenterna. Dessa produkter är ofta komplexa och kräver att konsumenten är insatt och har tid att följa sin investering. Risken att förlora pengar kan vara hög, och företagen har en skyldighet att säkerställa att produkten passar konsumenten.

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, påpekar att vissa företag inte utför detta arbete tillräckligt noggrant. Distributörer får ofta höga provisioner för att sälja vissa produkter, vilket skapar en intressekonflikt där konsumentens behov kan bli åsidosatta.

Nationell utredning efterlyses

Daniel Barr, generaldirektör på FI, betonar behovet av att företagen prioriterar konsumenternas intressen. En viktig fråga är hur man kan få ett distributionssystem som främjar försäljning av billigare och enklare produkter. FI har redan föreslagit en nationell utredning för att kartlägga och åtgärda intressekonflikter på sparmarknaden.

Stärkt konsumentskydd och digitala passandebedömningar

FI fortsätter sitt arbete för att stärka konsumentskyddet. Under våren kommer myndigheten att kartlägga hur banker och värdepappersbolag genomför sina digitala passandebedömningar. Dessa bedömningar består av ett antal frågor som avgör om en produkt passar konsumenten.

Prioriterade risker under 2024

FI har identifierat flera risker på finansmarknaden för 2024. Ett problem är finansiellt utanförskap, där konsumenter nekas öppna eller får sina betalkonton avslutade. Bedrägerier kopplade till finansiella tjänster genom social manipulation är ett annat växande problem. Dessutom erbjuds konsumenter olämpliga spar- och försäkringsprodukter, inklusive onödiga produktförsäkringar. Slutligen noterar FI en ökning av problem relaterade till osund kreditgivning, där otillräckliga kreditprövningar leder till ökad skuldsättning bland konsumenterna.

Dessa insikter och åtgärdsförslag i konsumentskyddsrapporten utgör en grund för att stärka skyddet för konsumenter på finansmarknaden under det kommande året.

Hela rapporten kan läsas här.