Utdelningar och aktieåterköp är två sätt som ett företag kan använda sitt kassaflöde för att returnera kapital till aktieägarna. Investerare kan dra fördel av båda dessa metoder, men det finns en synergi som kan uppnås genom att kombinera dessa två metoder.

Innan Coronakrisen slog till och fick många företag att hålla hårt i pengar såg vi en ökning i såväl återköpsvärdet och antalet deltagande företag de senaste åren. År 2018 spenderade 444 av S&P 500®-företagen 806 miljarder USD på återköp. Dessutom har fler utdelningsväxande företag börjat återköpa aktier och samtidigt öka utdelningen. Tabell 1 visar denna trend i S&P 500 Dividend Aristocrats.

För att utvärdera de två formerna av aktieägarutbetalningar jämförde vi utdelningsavkastningen och återköpsavkastningen (se Tabell 2). Återköpsavkastningen var betydligt lägre än utdelningsavkastningen före 2003 och blev ganska instabil fram till slutet av finanskrisen. Därefter överträffade återköpsavkastningen utdelning.

Att välja mellan utdelning och återköp av aktier är en kontroversiell debatt. Inkomstinriktade investerare kanske föredrar utdelning, medan tillväxtorienterade investerare kan önska sig den värdeökning som återköp medför. Även om endera utbetalningsstrategin kan gynna investerare över tid, skulle ett alternativ och en holistisk strategi vara att integrera de två.

Med hjälp av S&P 500 Buyback Index och S&P 500 Dividend Aristocrats, bildade vi en hypotetisk portfölj av företag med hållbar utdelning och hög återköpsavkastning. Den hypotetiska indexindexmetoden är enkel eftersom det finns en möjlighet till överlappning mellan de två strategierna. Vi finner dock att överlappningen mellan de två indexen är ganska låg – 6,4 procent i genomsnitt vid mätning kvartalsvis från december 1998 till december 2018. Den kombinerade strategin visar verkligen den högsta riskjusterade avkastningen över den långsiktiga investeringshorisonten (se Tabell 3), vilket indikerar att investerare skulle kunna dra nytta av att integrera båda faktorerna.