Under det andra kvartalet har Knowit påverkats i större utsträckning än tidigare av en svagare marknad. Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent under kvartalet, men den justerade EBITA-marginalen låg på 4,4 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 758,8 (1 644,7) MSEK och det justerade EBITA-resultatet, exklusive förvärvs- och integrationskostnader, var 76,8 (140,5) MSEK. Den ekonomiska avmattningen har påverkat företaget hårdare och snabbare än förväntat, vilket skapar osäkerhet kring marknadsutvecklingen på alla områden där Knowit verkar. Detta syns särskilt tydligt genom längre försäljningscykler för nya uppdrag och neddragningar i pågående projekt.

“Den trend vi såg i början av året, med kunder som avvaktar mer i olika branscher, har fortsatt och accelererat under det andra kvartalet. Marknaden är mer osäker, vilket skapar större utmaningar när det gäller att fylla uppdragen för våra konsulter och påverkar både omsättning och rörelseresultat negativt. Vi har vidtagit flera åtgärder för att förbättra lönsamheten, inklusive kostnadsbesparingar genom personalreduceringar, minskad administration och generellt lägre kostnader inom koncernen,” säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Den svagare efterfrågan märks särskilt tydligt inom retail, och även offentlig sektor har påverkats av oförändrade utgiftsbudgetar som begränsar möjligheterna till investeringar. Trots detta upplever Knowit fortsatt stark efterfrågan inom områden där företaget har stor kompetens och en stark position, som exempelvis AI, försvarslösningar, cybersäkerhet och juridik.

– Den digitala transformationen står fortsatt högt på våra kunders agenda även i en lågkonjunktur, och vi behåller vår konstruktiva och proaktiva dialog med dem. Det långsiktiga behovet av högkvalitativa och innovativa lösningar som möter nordiska företags behov och hjälper dem att växa och lyckas är oförändrat. Kortsiktigt kommer vår förmåga att vara flexibla och anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden att vara avgörande för vår framgång, avslutar Per Wallentin.