JS Security föll kraftigt, mer än 28 procent, under måndagen. Det skedde efter att en rättelse till den årsredovisning som publicerades i fredags hade skickats ut. Revisorskommentaren handlar om bolagets förmåga till fortlevnad. 

Revisorskommentaren är återgiven nedan.

“Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Jag vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, av vilken framgår att bolagets finansiering och fortlevnadsförmåga de närmsta 12 månaderna är betingad av möjligheten av kapitalintag.

Detta förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Jag har inte modifierat mina uttalanden på grund av detta.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2022-04-05 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen eller underrättelse enligt 9 kap. 23a aktiebolagslagen”

Detta kommer bara dagar efter att bolaget aviserat ett VD-byte. Återstår att se hur JS Security kommer att hantera situationen. JS Security noterades på Spotlight Stock Market i maj 2021.