Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska expresslogistikföretaget CTS Express Holding ApS, inklusive dess tre dotterbolag, med tillträde den 3 januari 2022.

Initialt förvärvsbelopp uppgår till 10,0 MDKK (motsvarande cirka 13,9 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 6,0 MDKK (8,34 MSEK) komma att utgå. Tilläggsköpeskillingen är beroende av det förvärvade bolagets uppnådda EBITDA-resultat för räkenskapsåret 2022. Förvärvet betalas kontant.

CTS Express, är en Danmarksbaserad expresslogistik-koncern med huvudkontor i Köpenhamn/Kastrup och bolaget finns även etablerat i Billund på Jylland. Gruppen har 16 anställda och en konsoliderad årsomsättning på cirka 40 MDKK (56 MSEK) och med ett prognostiserat EBITDA-resultat för helåret 2021 uppgående till 1,8 MDKK (2,5 MSEK).

CTS Express levererar tidskritiska logistiklösningar för B2B-marknaden baserat på flyg- och kurirtransporter integrerade med speditörslösningar. CTS Express har ett nordiskt och europeiskt nätverk med för närvarande cirka 30 underkontrakterade budbilar, med ytterligare kurirkapacitet för ad-hoc leveranser.

”Förvärvet av CTS Express är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Norden. CTS Express har positionerat sig som en stark aktör inom specialiserad expresslogistik, och jag ser fram emot att fortsätta Jetpaks resa tillsammans med CTS Express-teamet”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

Nuvarande ledning och medarbetare i CTS Express kommer att vara en viktig del för att utvidga CTS tjänsteutbud till övriga nordiska länder, samt fortsätta att stärka Jetpaks marknadsposition i Danmark.