Investor presenterade klockan 12.00 sin delårsrapport för det andra kvartalet, och resultaten visar på en positiv utveckling för företaget. Det justerade substansvärdet per aktie steg till 252 kronor den 30 juni, vilket innebär en ökning på 9 procent under kvartalet och överträffar analytikerkårens samlade prognos för kvartalet, inklusive återlagd utdelning. Totalavkastningen för perioden låg på 6 procent, jämfört med 2 procent för SIXRX avkastningsindex. Det rapporterade substansvärdet per aktie låg vid samma tidpunkt på 220 kronor.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 48 486 miljoner kronor, vilket är en markant förbättring jämfört med föregående år. Detta resultat inkluderar utdelningar på 5 218 miljoner kronor och värdeförändringar på 41 309 miljoner kronor. Resultatet före skatt visar på en förbättring, även om det fortfarande ligger på negativa siffror, med -45 654 miljoner kronor. Resultatet efter skatt visar samma mönster och landar på -45 309 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 14,80 kronor, en förbättring jämfört med föregående år men fortfarande negativt.

Investor rapporterade också att noterade bolag inom koncernen genererade en totalavkastning på 9 procent. En intressant notering är att aktier i Accelleron såldes för 943 miljoner kronor under perioden.

Enligt bedömningar av marknadsvärden visar resultaten för Patricia Industries, exklusive kassan, en totalavkastning på 11 procent (10 procent inklusive kassan). Detta drevs främst av stark vinsttillväxt och positiva valutaeffekter. Även multipelexpansion och kassaflöde bidrog positivt, men i mindre utsträckning.

Inom Patricia Industries rapporterades en omsättningstillväxt på 22 procent för de större dotterföretagen, varav 13 procent var organisk tillväxt i konstant valuta. Rapporterad och justerad EBITA (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) ökade med 40 respektive 34 procent. Mölnlycke rapporterade en organisk omsättningstillväxt på 6 procent i konstant valuta, och EBITA-marginalen förbättrades.

Investeringarna i EQT visade en värdeförändring på 3 procent, och nettokassaflödet till Investor uppgick till 536 miljoner kronor. Nettoskuldsättningsgraden för bolaget låg på 1,7 procent den 30 juni.

Johan Forssell, vd och koncernchef för Investor, kommenterade rapporten och framhöll det starka andra kvartalet för företaget. Dotterföretagen inom Patricia Industries rapporterade en tvåsiffrig organisk omsättningstillväxt och kraftig vinsttillväxt. Han betonade även vikten av hög flexibilitet och förmågan att hantera snabba förändringar i den rådande komplexa miljön med osäkra makroekonomiska utsikter.

Investors delårsrapport visar på en överlag positiv utveckling för bolaget, med ökningar inom substansvärde, totalavkastning och dotterföretagens resultat. Dessa siffror ger en indikation på att Investor fortsätter att vara en betydande aktör på den svenska investeringsmarknaden och att bolaget har förmågan att anpassa sig till föränderliga förhållanden.