Uniper har hos Mark- och Miljödomstolen i Umeå nyligen ansökt om tillstånd för modernisering av tre vattenkraftverk i Umeälven. Moderniseringen beräknas kosta 865 miljoner kr och omfattar ett nytt aggregat och en ombyggnation av samtliga sex befintliga aggregat. Det ökar effektiviteten och möjligheten att bidra till stabilitet i elsystemet.

Unipers tre kraftverk Bålforsen, Betsele och Hällforsen, är under vissa perioder en flaskhals då de har en lägre så kallad ”slukförmåga” än kraftverken som ligger uppströms och nedströms i Umeälven. För att komma till rätta med flaskhalsen, avser Uniper och Fortum att utöka den kapaciteten.

Moderniseringen omfattar byggnation av ett helt nytt aggregat i Bålforsens kraftverk. Redan när Bålforsen byggdes på 1950-talet vidtogs förberedande åtgärder för att i framtiden kunna installera ytterligare ett aggregat.

Att enbart bygga ut Bålforsens kraftverk med ett tredje aggregat löser inte problemet med flaskhalsen utan skjuter det vidare nedströms mot Betsele och Hällforsen. Projektet innehåller därför en upprustning av befintliga aggregat i Bålforsen, Betsele och Hällforsen så att samtliga av dessa får en utökad slukförmåga och därmed ökad förmåga att leverera el på bästa möjliga sätt.

Den ökade flexibiliteten medför också ökad möjlighet att leverera de stödtjänster som marknaden och elsystemet behöver.

– Vattenkraften blir allt viktigare för det svenska elsystemet. Behovet av flexibilitet och reglering ökar nu dramatiskt i takt med att väderberoende kraftslag byggs ut. Därför är det också viktigt att vi tar tillvara på de möjligheter som finns att göra våra anläggningar effektivare, optimerade och även mer lönsamma, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sweden.

Vattendomen väntas först under 2023, och vid positivt utfall kan byggstarten för aggregat 3 komma igång under 2024. Under tiden kommer arbetet med underhållsåtgärder att inledas per omgående. Först ut är aggregat 1 i Hällforsen och aggregat 2 i Bålforsen.

Film om projektet