I samband med en pågående post hoc analys av NeoFox fas 2-studien har en minskad tumörbörda (i primärtumör och regionala lymfkörtlar), sk down staging, observerats hos de patienter som innan operation behandlats med Foxy-5. Denna down staging är signifikant associerad till behandling med Foxy-5. Dessutom har i samma grupp setts en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längs nerver) och en stark trend mot minskad vaskulär invasion (dvs spridning till blodkärl).

I en pågående post hoc analys av ca 100 patienter har en minskad tumörbörda sk down staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar) observerats i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen. Dessa observationer stämmer väl med tidigare prekliniska fynd. Down staging innebär att tumörbördan minskat vid operationen i jämförelse med när patienterna gick in i studien. Vidare sågs i Foxy-5 gruppen även en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längst nerver) och även en tendens till minskad vaskulär invasion (dvs spridning kring blodkärlen). Detta indikerar att tumörbördan kan minska vid behandling med Foxy-5 innan operation. Data från NeoFox, liksom tidigare fas 1-studier, har visat att Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling med cellgifter.

Bolaget bedömer därför att NeoFox inte bör slutföras på det sätt som var planerat från början eftersom studien inte avsåg att studera dessa observationer och har därför beslutat att pausa fortsatt rekrytering av patienter till studien. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat. Vi kommer att utvärdera betydelsen av dessa observationer och försöka säkerställa att utvecklingen av Foxy-5 görs på ett snabbt och optimalt sätt. Våra fynd kommer därför att ytterligare studeras av vetenskaplig och medicinsk expertis i linje med den planerade interimsanalysen. Syftet med detta är att inom ett halvår ta fram en reviderad plan för att säkerställa att Foxy-5 kan utvecklas till sin fulla potential. Avsikten är även att själva analysen av studiens observationer ska presenteras i ett lämpligt vetenskapligt forum.

Baserat på dessa fynd kommer WntResearch att intensifiera arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners med en stark närvaro inom onkologi för att utveckla Foxy-5.

”Vid läkemedelsutveckling – i synnerhet med en läkemedelskandidat som har nya egenskaper – gäller det att vara uppmärksam då även det oväntade kan inträffa. Att behandling med Foxy-5 möjligen kan ha en tumörminskande effekt redan innan operation – vilket överensstämmer med den minskade tumörspridningen som visats i prekliniska studier – stärker möjligheten för att Foxy-5 ska kunna bli ett behandlingsalternativ för patienter som drabbats av cancer i tjocktarmen. Foxy-5 har så här långt inte visat på några allvarliga biverkningar, vilket gör det än mer intressant att gå vidare. Vi vill dock givetvis mana till försiktighet i tolkningen av dessa tidiga kliniska fynd. Om dessa observationer kan hänföras till Foxy-5 i klinisk behandling, har vi ett väldigt spännande läge.” säger Pernilla Sandwall, VD på WntResearch.