NGM-noterade QuickBit rapporterade igår sitt fjärde kvartal och helår. Det var också det första året som marknadsnoterat bolag.

Finanstid träffade VD Serod Nasrat för en intervju om första året som noterat bolag, den senaste rapporten och inte minst framtiden för QuickBit.

Bokslutskommunikén kan läsas hos QuickBit på denna länk

Vilka kommentarer har du på den senaste rapporten?
Det fjärde kvartalet karaktäriserades av ett antal teman. Hela samhällen och länder var nedstängda på ett sätt vi inte upplevt i vår tid, vilket för oss inneburit lägre aktivitet och nästintill obefintlig efterfrågan från sportsbetting till följd av inställda sportevenemang. Den lägre efterfrågan gällde alltså för hela det fjärde kvartalet men även i slutet av det tredje kvartalet.

Som jag sa i bokslutskommunikén så har Coronapandemin medfört en klart ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen framöver. Det innebär att det är svårare än vanligt att bedöma hur våra kunders efterfrågan kommer att utveckla sig för resten av kalenderåret. Den goda lönsamhet vi uppvisat under kvartalet och helåret har gjort att vi kunnat genomföra omfattande investeringar i vår verksamhet under fjärde kvartalet. Det är dessa investeringar som bygger QuickBit för framtiden och säkerställer att vi står väl rustade när efterfrågan hämtar sig.

Sett till det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal kan vi se en lägre omsättning men förbättrade marginaler, vad är orsakerna till det?
Precis som jag sagt tidigare så är den huvudsakliga förklaringen till nedgången i omsättningen de negativa effekter som Coronapandemin har fört med sig. Sen angående lönsamheten så är det vad jag är mest stolt över i det fjärde kvartalet. Vårt fokus ligger på att utveckla framtida produkter, såsom Quickbit App och Quickbit Card. Just dessa två produkter är ju ännu ej lanserade så det är viktigt att förstå att våra intäkter genereras från transaktionsflöden som under ett drygt kvartal minskat ganska mycket samtidigt som vi löpande tar rörelsekostnader, det vill säga investerar, för framtida intäkter. Det är det vi menar med att vi fortsätter investera i vår verksamhet som skapar värde framgent. Detta gör vi alltså trots att vi verkar under försämrade förutsättningar i och med pandemin. Sen så påverkar naturligtvis även den lägre efterfrågan i det fjärde kvartalet vår lönsamhet och utöver det har vi i kvartalet även resultatfört en extraordinär kostnad på drygt 3 Mkr avseende personalförmåner, vilket också påverkade vår lönsamhet negativt. Sammantaget så är det alltså ett antal faktorer som påverkar vår lönsamhet negativt men vi lyckas ändå prestera ett kvartal med den näst högsta bruttomarginalen sedan vi blev noterade. Att vi har en lönsam affärsmodell i grunden är den största anledningen till att vi aktivt valt att investera i verksamheten istället för att skära i kostnader.

Förutom att förstärka organisationen, är det annat som kunnat gjorts under tiden med Covid-19 och lägre affärsvolymer?
Absolut, vi har arbetat för högtryck under hela våren och sommaren. Som nämndes i bokslutskommunikén så har vi anställt flera nya medarbetare och vi har även under sommaren kopplat på fler speloperatörer som börjar erbjuda vår tjänst till sina kunder inom ramen för vårt samarbete med Bambora. Vi har också genomfört åtgärder för att förbättra vår konverteringsgrad. Allt detta har vi kunnat göra för att vi i grunden har en lönsam affärsmodell och vi förväntar oss naturligtvis att dessa åtgärder kommer ha positiva effekter för oss framöver. Sist men inte minst har vi använt denna tid med lägre efterfrågan för att se över våra transaktionsflöden för att i högre grad koncentrera våra resurser mot mer lönsamma och kassaflödesgenererande flöden.

Rullande reserven hos kortinlösaren är ett hett ämne på forumen och enligt rapporten ligger det nu ca 110 Mkr i den. Detta trots att bättre avtal har förhandlats fram med kortinlösare, hur kommer det sig?
Det ligger högst upp på vår finansavdelnings agenda att förstärka bolagets kassaflöde, eller med andra ord hur snabbt vinst konverteras till kassa. De har också lika stort fokus på att återbetalningar av fordringar sker i önskad takt. Vid utgången av det kvartalet då vi ingick det nya inlösenavtalet hade vi 119 Mkr i rullande reserv. Ett kvartal senare hade den sänkts till 110 Mkr. Som vi har sagt tidigare kommer den rullande reserven att fortsätta sänkas och vi för även löpande dialoger med vår inlösande partner om riskprofilen i våra flöden för att öka takten med vilken rullande reserven sänks.

Vilka geografiska områden kommer fokus att ligga på den kommande tiden?

Närmast kommer fokus att ligga på Europa i och med lanseringen av QuickBit Card och QuickBit App. Det hänger en hel del ihop med att det är i Europa vi tror att våra konsumentprodukter kommer att växa mest och då blir det också naturligt att fokus kommer att ligga på de största marknaderna där merparten av våra kunder finns.

När kan vi förvänta oss att QuickBit Card och QuickBit App kommer att gå live?
Inget exakt datum är satt ännu utan vi säger som tidigare att lansering sker under hösten. Vi vill inte binda oss vid ett särskilt datum eftersom det viktiga för oss är att arbeta med hög kvalitet i våra förberedelser för att kunna ta emot stora mängder av nya användare vid lanseringen.

Hur ska kundanskaffningen gå till för kortet och appen?
Framför allt kommer vi att använda oss av de redan befintliga användarna som idag köper kryptovaluta av oss för att använda som betalning hos e-handlare. Vi har redan god kundkännedom på våra befintliga kunder, vilket är en stor fördel när vi sedan ska marknadsföra vår app och vårt kort. Att ha en stor befintlig kundbas blir självklart en fördel när vi snabbt vill nå en kritisk massa och vi ser att våra nuvarande kunder är en viktig del i detta. Vi har lagt stort fokus på att etablera en effektiv on-boarding process för kortet och appen utan att göra avkall på kraven för kundkännedom. I Norden är vi ju bortskämda med digitala legitimationer så här är det väldigt enkelt att identifiera nya kunder medan det kan se ut på ett helt annat sätt utanför Norden.

Hur skiljer sig QuickBits kort och app från konkurrenterna?
Vi arbetar med ett koncept och målsättning att betalningar med kryptovalutor från kortet ska vara helt sömlösa, säkra och billiga. Kortmarknaden idag är fragmenterad och vi är övertygade om att den aktör som lyckas bäst i framtiden är den som lyckas bygga ett ekosystem som både inkluderar e-handlaren och konsumenten. Vad gäller specifika villkor i vårt kommande korterbjudande så presenteras dessa i samband med lansering, vi behåller fortfarande de tydliga fördelarna för oss själva ett tag till för att inte ge denna information till våra konkurrenter för tidigt.

Kommer det att erbjudas några lojalitetsprogram som många andra kortutställare har för sina kunder, cashback, cryptoback eller liknande?
Vi tycker ett lojalitetsprogram är ett intressant sätt att driva kunders beteende och absolut något vi ser över. För att alltid erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för kunderna så måste vi ständigt vara flexibla och uppmärksamma på utvecklingen.

Hur många användare av kortet räknar QuickBit med?
Vi vill göra det möjligt för alla som använder vår app att också använda kortet. Vi vet att en användare som beställer ett kort inte nödvändigtvis använder det kontinuerligt från dag ett. Målet är att uppmuntra användningen av kortet genom att erbjuda smarta funktioner och på sikt kanske lojalitetsprogram och erbjudanden kopplat till det. Vi vill också erbjuda kortet i samtliga länder där appen erbjuds, men utrullning och funktionalitet kan dock skilja sig åt mellan olika länder. Med allt detta sagt så vi vill inte ännu gå ut med någon prognos för hur många användare vi ser framför oss. Vi har självklart en intern prognos för detta men inget vi väljer att kommunicera externt idag men för att sammanfatta så är vi väldigt optimistiska.

Berätta lite om förvärvet av BitRate vi såg i början av året? Vilka effekter har vi sett hittills och hur går integrationen mellan företagen?
BitRate var ju det första förvärvet som QuickBit har gjort och bakgrunden till förvärvet var att vi såg ett stort värde i den licens och mjukvara BitRate hade. Vad gäller integrationen så löper den på enligt den plan vi har med undantag för att hantera de regulatoriska aspekterna av affären tog lite längre tid än vad vi beräknat. Jag är övertygad om att jag inte är den enda ledningspersonen som tycker att ett förvärv kan vara komplext. Det blir inte alltid exakt som man tänkt sig utan ibland tar saker lite längre tid. Det gäller speciellt i situationer som med BitRate när vi måste hantera regulatoriska krav som ser olika ut i olika länder, dessutom för kryptovaluta där nya lagar och regler ersätter gamla i en högre takt än i många andra branscher. Jag har dock fortsatt stort förtroende för att förvärvet av BitRate kommer att skapa värde för QuickBit framöver.

Någon kommentar om optionen att förvärva Digital Currency Services?
Om vi väljer att utnyttja optionen för att göra ett förvärv eller ej är beroende av det regulatoriska tillståndet från Hollands motsvarighet till Finansinspektionen i Sverige. Detta tillstånd är fortfarande inte utgivet. Dock kvarstår det faktum att infrastrukturen som Digital Currency Services har med tillgång till de olika direktbetalningsmetoderna och den potential för ökad omsättning som kommer av det är av stort intresse för oss.

Har ni tittat på att implementera era betallösningar i den fysiska handeln
Vi tycker det är intressant med lösningar för den fysiska handeln. Som ett led i detta har vi haft en del sådana diskussioner internt eftersom vårt fokus är att ta fram lösningar för kunder att kunna använda krypto i sin vardag, där den fysiska handeln fortfarande är en stor del. Dock tror jag att marknaden först bör nå en större mognad där det blir möjligt att i större uträckning kunna använda kryptovaluta. Ett steg som ligger närmare än lösningar för den fysiska handen är kanske att först bygga ut vårt erbjudande till att inkludera infrastruktur för e-handlare att lösa in den krypto som tas emot för betalning.

Det har varit en del ryktesspridning runt bolaget, har ni en plan för att hantera ryktesrisken framgent?
Det skrivs mycket och många har åsikter om Quickbit, både positiva och mindre bra. Det speglar ju ett stort intresse för oss, vilket är väldig kul men medför även ett ansvar som vi tar på största allvar. Vi har själva genom valet att notera oss frivilligt också valt att genomlysas och granskas av medier och aktieägare i högre utsträckning. Vi har under det senaste året gjort en hel del insatser för att öka transparensen och bli mer konsekventa och tydliga i vår kommunikation. Exempel på detta är en mer detaljerad och transparent finansiell rapportering samt en ny IR-sajt. Med det sagt så har vi mycket arbete kvar att göra och vår strävan att hela tiden bli bättre upphör aldrig.

Det är också tydligt för mig att aktieägarnas förtroende för oss idag är starkt kopplat till vårt kassaflöde, våra relativt stora fordringar samt vilka våra samarbetspartners är. Detta är otroligt viktiga frågor för oss i ledningen, vi jobbar oerhört hårt med att förstärka vårt kassaflöde, jobba ner våra fordringar samt att aldrig vara kritiskt beroende av en samarbetspartner. Jag är totalt övertygad om att vi kommer att lyckas med allt detta.

Hur beroende är QuickBit av sina underleverantörer och hur hanteras den risken?Den här frågeställningen har cirkulerat ett tag och blivit ganska snäv på vägen. På lång sikt är det ingen underleverantör som inte går att byta ut. Vi arbetar kontinuerligt med att ansluta flera leverantörer på varje position för att undvika ett för stort för beroende av enskilda leverantörer. Som bolag ska vi fortsätta fokusera på det vi är bra på och omge oss av samarbetspartners som kan erbjuda tjänster vi är i behov av. Den främsta uppgiften är att skapa redundans genom att jobba med flera för att inte vara beroende utav en specifik partner.

Vilka ser ni som de största konkurrenterna idag?
Idag konkurrerar vi mot retailaktörer som erbjuder försäljning av krypto till slutkund. Det vi lyckas göra väldigt bra idag är att konvertera en besökare som har låg kunskap om krypto till att bli en ny kund med större kunskap om krypto som enkelt genomför ett köp, får krypton levererad till sig och sedan använder den som betalning till e-handlare. Det finns idag inte så många aktörer som på ett lyckat sätt erbjuder de tjänster vi har. Tittar vi på Quickbit App och Quickbit Card med on-chain koppling ger vi användaren möjlighet att både skicka, använda och ta emot kryptovaluta utanför det egna nätverket. Aktörer med liknande tjänster är exempelvis Coinbase, crypto.com och Wirexapp.

Och om ett år, vilka är de största konkurrenterna då?
Vi befinner oss i en marknad som ännu inte konsoliderats och det är också en marknad där nya riktlinjer och lagar kontinuerligt införs. Det regulatoriska landskapet har en väldigt stark inverkan och styr möjligheter för att en bredare användning av kryptovaluta ska kunna ta fart. Värt att poängtera är att det är lagar och direktiv som skyddar både konsumenterna och tjänsteleverantörerna, vilket innebär att det blir svårare för andra kryptoaktörer att uppfylla de allt mer strikta krav på regelefterlevnad som ställs. Det innebär också att alla aktörer är i behov av bandbredd både ekonomiskt och kunskapsmässigt, dessa två faktorer kommer avgöra vilka som kommer att kunna utmana oss inom kryptobetalningar i framtiden.

På vilket sätt är QuickBit unikt och vad är strategin för att behålla det försprånget?
Vårt nuvarande produktutbud är väldigt attraktivt för handlare som erbjuder tjänster online, exempelvis handlare som erbjuder prenumerationer samt aktörer inom i-gaming segmentet. Det är främst de sistnämnda som till högre grad drabbas av bedrägerier och återköp, vilket sker när kunderna bestrider leveranserna av dessa köp. Genom att fokusera på konsumenter i branscher där fördelar hos e-handlarna är så pass stora, kommer den största delen av pushen och marknadsföringen ske av de som erbjuder våra lösningar – alltså handlarna. Vi har identifierat ett problem och använder denna som vår främsta hävstång för att generera en efterfrågan på våra tjänster. Det faktum att vi inte betalar något för nykundsanskaffning är en unik beståndsdel i vår affärsmodell. Ytterligare en fördel är att vi genom e-handlarens utcheckningsflöde erbjuder ett enkelt sätt att köpa kryptovaluta. För nästa generations produkter som vår app och kort kommer fokus vara på att inte bara utbilda användarna utan även göra det så lätt att använda som möjligt både för alla att både bli kund och genomföra köp.

Hur ser ni på ett eventuellt byte av handelsplats?
Detta är frågor vi av naturliga skäl inte kommenterar, dessutom är det ett beslut för vår styrelse. Vi har, precis som många redan vet, för lite mer än ett år sen noterats på NGM Nordic SME. I det läget vi var då som ett ungt och snabbväxande bolag var det helt rätt plats för oss att notera vår aktie på. I det fall att styrelsen tar beslut att notera bolagets aktie på en annan handelsplats så kommer det att meddelas samtliga aktieägare samtidigt.

Jag vill ändå ta tillfället i akt och förklara vissa saker kring ett byte av handelsplats. Tyvärr är det ett ganska utbrett missförstånd att en mängd stora fonder kommer att investera i QuickBit per automatik om vi noteras på exempelvis Nasdaq Stockholm. De institutioner som vill investera i Quickbit kan göra det ändå, fast vi är noterade på NGM SME. Det är alltså inte i första hand en fråga om handelsplats utan hur attraktivt investeringscase vi har, så är det alltid för alla bolag. Med det sagt så tycker jag att vi är en väldigt attraktiv investering, ett resonemang som stärks av att vi har nästan 8000 unika aktieägare.

Slutligen, att byta handelsplats är också i stort sett ett en lika omfattande och tidskrävande process som en börsnotering. Exempelvis så ska nya rutiner och processer för bolagsstyrning samt en ny redovisningsstandard införas för att nämna några saker. Förutom att det tar tid och resurser i anspråk av bolagets ledning så brukar den totala kostnaden för en notering på Nasdaq normalt överstiga 10 Mkr.