En pågående rättslig strid mellan Carnegie Investment Bank och Finansinspektionen (FI) har nått Högsta Domstolen (HD). Målet rör en tvångsförsäljning av en kunds aktier i Starbreeze och frågan om det förelåg insiderinformation i samband med händelsen. Enligt tingsrätten begick Carnegie en överträdelse av förbudet mot insiderhandel och dömdes att betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Hovrätten ändrade dock domen och ansåg att mejlet som utgjorde grunden för tvångsförsäljningen inte var tillräckligt konkret för att utgöra insiderinformation. Nu är det upp till Högsta Domstolen att avgöra frågan.

Lämnade Starbreeze-aktier som pant för kredit

Carnegie Investment Bank är en investment- och privatbank som erbjuder olika finansiella tjänster, inklusive depålån där kunder kan pantsätta aktier som säkerhet i bankens depå. I detta specifika fall ingick Carnegie ett kreditavtal med en kund, som var en ensam firmatecknare, styrelseledamot och aktieägare i Starbreeze. Kunden pantsatte aktier i Starbreeze som säkerhet för krediten.

Carnegie startade tvångsförsäljning

Under andra halvåret 2018 befann sig Starbreeze-aktien i en negativ trend och det fanns risk för att kundens aktier skulle bli överbelånade enligt kreditavtalet. Den 15 november 2018 kontaktade Carnegie kunden för att planera en försäljning av aktierna. Kort därefter skickade en företrädare för Starbreeze ett mejl till Carnegie där det angavs att kunden inte längre kunde sälja aktierna från och med ett visst klockslag. Trots detta initierade Carnegie en tvångsförsäljning av aktierna senare samma dag.

Finansinspektionen och Tingsrätten enig men Svea hovrätt höll inte med

Finansinspektionen ansåg att Carnegie agerade på insiderinformation genom att tvångssälja kundens aktier. Tingsrätten höll med och bedömde att mejlet var tillräckligt specifikt för att utgöra insiderinformation. Enligt tingsrätten skulle en förnuftig investerare kunna dra slutsatser om informationens potentiella effekt på Starbreeze-aktiernas pris. Därför dömdes Carnegie att betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Domen överklagades till Svea hovrätt som ändrade tingsrättens bedömning. Hovrätten ansåg att mejlet inte var tillräckligt specifikt för att utgöra insiderinformation. Det framgick inte tydligt av mejlet att informationen skulle vara kurspåverkande. Hovrätten konstaterade även att en insiderförteckning inte i sig utgör bevis för insiderinformation, och att det inte stod klart att en kommande CFO-byte i Starbreeze skulle vara insiderinformation.

HD har lämnat prövningstillstånd

Nu har Högsta Domstolen (HD) lämnat ett partiellt prövningstillstånd i målet, vilket innebär att de kommer att avgöra frågan om informationen faktiskt utgjorde insiderinformation. Detta beslut från HD visar på betydelsen av att fastställa tydliga gränser för vad som kan anses vara insiderinformation och hur det påverkar finansiella transaktioner.

Det är en viktig fråga som HD står inför. Definitionen av insiderinformation och reglerna kring insiderhandel finns i marknadsmissbruksförordningen (Mar), och det är avgörande att dessa regler tolkas och tillämpas korrekt för att säkerställa en rättvis och transparent finansiell marknad.

Prejudikat för framtida fall att vänta

I detta fall är det särskilt intressant att notera kopplingen till Starbreeze AB, det svenska spelutvecklarbolaget. Den enskilde kunden som var föremål för tvångsförsäljningen av sina aktier i Starbreeze var också företrädare i bolaget. Detta gör fallet ännu mer komplicerat och betonar vikten av att agera i enlighet med de strikta reglerna för insiderinformation och förbudet mot insiderhandel.

Om Högsta Domstolen kommer fram till att mejlet utgjorde insiderinformation och att Carnegie agerade felaktigt genom att tvångssälja aktierna, kan det få konsekvenser för banken och sätta en viktig prejudikat för framtida fall. Å andra sidan, om HD stöder hovrättens bedömning och inte finner att mejlet var tillräckligt specifikt för att utgöra insiderinformation, kan det sätta en annan rättslig standard och ha konsekvenser för tolkningen av insiderreglerna.

Det är en komplex och betydelsefull rättslig strid mellan Carnegie och FI, där HD nu har möjlighet att ge vägledning och klargöra gränserna för insiderinformation. Oavsett vilket beslut HD fattar kommer det att ha en betydande inverkan på framtida bedömningar av insiderinformation och regleringen av finansiella transaktioner. Det återstår att se hur HD kommer att avgöra målet och vilka konsekvenser det kommer att ha för både banken och det övergripande rättsläget kring insiderhandel i Sverige.