Svea Hovrätt har beviljat en ansökan om inhibition gällande skiljedomen i tvisten mellan Rodamco Projekt AB och Peab som gäller entreprenaden av Mall of Scandinavia. Rodamco Projekt AB, som tidigare klandrade skiljedomen, ansökte även om inhibition för att temporärt stoppa verkställigheten av skiljenämndens beslut. Beslutet om inhibition meddelades den 10 augusti 2023 och innebär att skiljedomens påföljder inte kommer att verkställas under den pågående rättsliga processen.

I en kommentar till beslutet säger Jurn Hoeksema, VD för Rodamco Projekt AB och COO för Northern Europe: “Vi är övertygade om att det finns goda skäl att få skiljedomen upphävd och kommer nu att låta den rättsliga processen ha sin gång. Det är uppmuntrande att Svea Hovrätt delar vår ståndpunkt att den rättsliga processen ska vara avslutad innan några indrivningsåtgärder vidtas. Vi tror att klanderförfarandet kommer att leda till att skiljedomen upphävs och att detta obefogade beslut kommer att ändras. Vi kommer att ta tillvara på alla möjligheter som står till buds för att få frågan korrekt och slutgiltigt prövad.”

Bakgrund

Tvisten har sina rötter i ett totalentreprenadkontrakt som Rodamco Projekt AB tecknade med Peab år 2011 för investeringen i Mall of Scandinavia, till ett fast pris av 3,6 miljarder SEK. Under projektets gång betalade Rodamco Projekt AB även 3,6 miljarder kronor till Peab för utförda arbeten och godkända ändringsorder. Trots tydliga kontraktsvillkor inledde Peab ett skiljedomsförfarande 2017 och krävde ytterligare ersättning på 2,1 miljarder kronor.

Rodamco Projekt AB höll tillbaka en del av det fasta prisbeloppet på grund av egna anspråk gentemot Peab för förseningar, skador och bristfälligt utförda arbeten. Projektet försenades och slutbesiktningen godkändes 403 dagar efter det ursprungliga avtalade öppningsdatumet.

Peab initierade ett skiljeförfarande som resulterade i en slutlig skiljedom den 30 juni 2023. Av de tre skiljedomarna var endast två eniga i domen. Den tredje skiljedomaren avvek från huvuddelen av domen och pekade på allvarliga fel i skiljedomen, inklusive att flera beslut stred mot en tidigare separat skiljedom från mars 2021 samt bestämmelserna i skiljemannalagen.

Rodamco Projekt AB överklagade därför skiljedomen till Svea Hovrätt den 7 augusti 2023 och begärde samtidigt inhibition för att säkerställa att beslutet inte verkställs under pågående rättslig prövning.

Svea Hovrätts beslut om att bevilja inhibition ger Rodamco Projekt AB möjligheten att fortsätta den rättsliga processen i syfte att få skiljedomen upphävd och tvisten slutgiltigt prövad. Det återstår att se huruvida detta beslut kommer att påverka den fortsatta utvecklingen i tvisten mellan Rodamco Projekt AB och Peab.