Inflationstakten enligt KPI 7,5 procent i augusti och störst bidragande faktor var de rasande elpriserna.

Enligt SCB:s senaste rapport idag, var inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) 7,5 procent i augusti 2023. Detta representerar en nedgång från den föregående månaden, juli, då inflationen mättes till 9,3 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var en ökning på endast 0,1 procent enligt KPI. Samtidigt visade KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) en inflationstakt på 4,7 procent i augusti.

En intressant observation är att priserna på livsmedel och el sjönk under augusti månad. Priserna för paketresor gick också ned, men detta anses vara en normal säsongsvariation, enligt Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

En av de mest signifikanta faktorerna som bidrog till inflationen var de stigande räntekostnaderna för hushållens bolån, vilka tillsammans bidrog med hela 2,9 procentenheter till KPI. Det innebär att räntekostnaderna har haft en betydande påverkan på den övergripande inflationstakten.

Livsmedelspriserna sjönk med 0,7 procent från juli till augusti, och elpriserna var hela 36,8 procent lägre i augusti jämfört med samma månad året innan. Denna kraftiga nedgång i elpriserna var en betydande faktor som bidrog till att inflationstakten sjönk under augusti månad.

Priserna på paket- och flygresor gick också ned under månaden. Det är viktigt att notera att vissa av dessa prisförändringar är säsongsbaserade och förväntade för den aktuella tiden på året.

Inflationstakten enligt KPIF, som inte påverkas av förändrade räntesatser på hushållens bolån, minskade från 8,0 procent i juli till 7,2 procent i augusti. Detta visar att om man tar bort räntekostnaderna, så var inflationen något lägre.

Livsmedelspriserna hade en viss påverkan på inflationen i augusti genom att sjunka med 0,7 procent. Prisuppgången på kläder efter sommarens reor bidrog också till en viss ökning av inflationstakten. Trafikavgifterna steg också, främst på grund av SCB:s nya metod för trängselavgifter som nu även inkluderar avgiftsfria dagar.

När vi granskar vilka varor och tjänster som hade den största påverkan på månadsförändringen enligt KPI, kan vi se följande:

  • Livsmedel hade en negativ månadsförändring på -0,7 procent och bidrog därmed till en minskning av KPI med -0,1 procentenheter.
  • Kläder ökade med 4,7 procent, vilket bidrog med 0,2 procentenheter till KPI.
  • Räntekostnader för egnahem och bostadsrätt ökade med 2,6 respektive 3,1 procent, vilket bidrog med 0,1 procentenheter till KPI.
  • Drivmedel steg med 7,5 procent och bidrog med 0,2 procentenheter till KPI.
  • Biluthyrning minskade dramatiskt med -14,0 procent och påverkade KPI negativt med -0,1 procentenheter.
  • Trafikavgifter, utrikes flygresor och paketresor påverkade också KPI negativt med -0,1, -0,2 och -0,4 procentenheter, på grund av sina respektive negativa månadsförändringar.

Graf över de olika inflationsmåtten

Sammanfattningsvis visar SCB:s senaste statistik att inflationstakten i Sverige minskade under augusti månad 2023. Detta var främst resultatet av lägre elpriser och prisnedgångar inom vissa sektorer som paketresor och flygresor. Även om vissa faktorer, som stigande räntekostnader och ökade priser på vissa varor och tjänster, påverkade inflationen positivt, så var det de negativa prisförändringarna som dominerade månaden. Detta ger en viss lättnad för hushållen, men ekonomin fortsätter att vara en viktig fråga att följa för både medborgare och beslutsfattare i Sverige.