I juli 2023 uppgick inflationstakten enligt KPI (Konsumentprisindex) till 9,3 procent, en siffra som speglar samma nivå som föregående månad. Detta innebär att priserna på varor och tjänster som ingår i KPI-korgen ökade med 9,3 procent jämfört med samma period föregående år. Månadsförändringen i inflationen från juni till juli var dock oförändrad och uppmättes till 0,0 procent enligt KPI. Samtidigt var inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 6,4 procent under samma period i juli.

Enligt Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, var det främst paketresor och livsmedel som låg bakom prisökningarna under juli månad. Dessa ökningar motverkades dock av lägre elpriser, vilket resulterade i att konsumentpriserna totalt sett förblev oförändrade under juli.

Förändringar inom olika kategorier och faktorer

Stigande räntekostnader för hushållens bolån hade en betydande påverkan på inflationstakten enligt KPI och bidrog med 3,1 procentenheter till den totala ökningen. Samtidigt sjönk elpriserna under juli med cirka 15 procent, vilket innebar att priserna nådde liknande nivåer som under samma period 2021.

En ökning på 1,4 procent kunde noteras för livsmedelspriserna från juni till juli. Vidare har priser inom rekreation och kultur börjat spela en allt större roll för inflationen, och detta trendmönster ser ut att fortsätta.

Inflationstakten enligt KPIF, när energiprodukter inte inkluderas, minskade marginellt från 8,1 procent i juni till 8,0 procent i juli. Denna måttstock på inflation ger en bild av hur priserna utvecklas när eventuella förändringar i räntesatser på hushållens bolån inte räknas in.

Bidragande faktorer till inflationen

Elpriserna sjönk med 15,4 procent under juli, och detta avspeglar en liknande prisnivå som under samma månad 2021. Samtidigt bidrog stigande räntekostnader med 3,5 procent till den övergripande inflationstakten, och detta har varit en konsekvent faktor sedan början av 2022.

Prisutvecklingen för paketresor och utrikes flygresor ledde till en ökning på 20,2 procent respektive 14,2 procent i dessa kategorier. Priserna för rekreationstjänster och kulturella tjänster steg med 1,2 procent, vilket gör dem allt viktigare för den totala inflationen. Å andra sidan sjönk priserna för kläder och hotellrum med 1,8 procent respektive 14,3 procent.

Inflationstakten påverkades även av prisökningar på diverse varor och tjänster inom personlig hygien och kroppsvård, kläder och skor samt inventarier och hushållsvaror.

Slutsatser och framtidsutsikter

Inflationstakten enligt KPI förblev oförändrad på 9,3 procent både i juni och juli 2023. Den tydliga påverkan från stigande räntekostnader och prisökningar inom olika kategorier visar en komplex sammansättning av faktorer som påverkar konsumentpriserna.

Prisökningarna inom rekreation och kultur, särskilt kopplade till paketresor, har blivit allt mer påtagliga och spelar nu en stor roll för den övergripande inflationen. Samtidigt har energipriserna minskat under det senaste året, med elpriserna som sjunkit med 17,6 procent och drivmedelspriserna med 10,7 procent jämfört med juli 2022.

Inflationstakten enligt KPIF och KPIF-XE har också uppvisat stabilitet, med en inflationstakt på 6,4 procent för KPIF och en nedgång till 8,0 procent för KPIF-XE i juli.