Inflationen. Den svenska ekonomin har genomgått betydande förändringar under 2023. I september rapporterades en inflationstakt enligt KPI på 6,5 procent, en minskning från den tidigare månaden då takten uppgick till 7,5 procent. Denna månadsförändring från augusti till september noterades till 0,5 procent enligt KPI. En annan viktig mätare, KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), visade en inflationstakt om 4,0 procent för september. Flera storbanker hade tidigare prognostiserat ett större inflationsfall. Detta kan vara tungan på vågen för en räntehöjning i november.

“Breda prisökningar i september motverkades av sänkta elpriser,” konstaterar Mikael Nordin, prisstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB).

Bakgrund och detaljinformation

Några av de mest framträdande trenderna under månaden var:

  • Stigande räntekostnader: Hushållens bolån bidrog med hela 2,7 procentenheter till KPI’s inflationstakt.
  • Fallande elpriser: En signifikant minskning på 45,3 procent jämfört med september föregående år.
  • Säsongsbetonade klädpriser: En ökning på 4,9 procent, vilket är att förvänta denna tid på året.
  • Rekreation och kultur: Fortsatta prisökningar här bidrog med 1,4 procentenheter till inflationstakten.

Vidare visade data från september 2023 att KPI ökade med 0,5 procent jämfört med augusti. Under motsvarande period föregående år var prisökningen större, nämligen 1,4 procent.

Prisökningen i september drevs huvudsakligen av en ökning i klädkostnader, vilket är normalt för säsongen. Dessutom observerades prisökningar för räntekostnader, möbler, drivmedel samt inom rekreation och kultur.

Dessa ökningar balanserades till viss del av prisminskningar, särskilt inom el och utrikes flygresor, där prissänkningar på 5,5 respektive 9,6 procent noterades.

Inflationen lägre i september

Sammanfattningsvis var inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI jämfört med samma månad föregående år, 6,5 procent i september 2023. Detta representerar en minskning från augusti då inflationstakten låg på 7,5 procent.

Ytterligare prisökningar noterades inom många områden, inklusive restaurang- och hotellbesök, transport och diverse varor och tjänster. Samtidigt såg vi att priserna på kläder samt hushållsvaror också steg.

Inflationstakten enligt KPIF, som exkluderar effekterna av förändrade räntesatser på hushållens bolån, var 4,0 procent i september, jämfört med 4,7 procent i augusti.

Samtidigt visade inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter (KPIF-XE) en takt på 6,9 procent i september, en minskning från 7,2 procent i augusti.