Småspararguiden och dess grundare, Patrick Siegbahn och Andreas Sunnemo, befinner sig i en tvist med Svensk Värdepappersservice som hotar med viten på sammanlagt 1,5 miljoner kronor. Tvisten har sitt ursprung i en stämning gällande otillbörlig marknadsföring som Svensk Värdepappersservice har vänt sig till Stockholms tingsrätt med.

Bakgrund i tidigare avgörande

Bakgrunden till konflikten går tillbaka till en dom som meddelades i mars 2023, där Småspararguiden fälldes för otillbörlig marknadsföring. I detta sammanhang publicerade Småspararguiden inlägg som varnade för verksamheten hos en av Svensk Värdepappersservices samarbetspartners, Kapitalgruppen i Skandinavien. Inläggen innehöll påståenden om bristande oberoende och intressekonflikter, vilket ledde till att Patent- och marknadsdomstolen ansåg dem vara vilseledande och misskrediterande samt i strid med lagen. Domstolen utfärdade då ett förbud mot Småspararguiden att använda liknande inlägg i framtiden och kopplade detta förbud till en sanktion om en halv miljon kronor, och domen vann laga kraft. Småspararguiden valde att inte överklaga domen och anledningen till det kan du läsa om här.

Tvisten fortsätter

Tvisten fortsätter nu eftersom Svensk Värdepappersservice hävdar att Patrick Siegbahn och Andreas Sunnemo, enligt Svensk Värdepappersservice, tillsammans med sitt gemensamma bolag Siegbahn & Partners, har fortsatt att publicera liknande vilseledande och misskrediterande inlägg för att marknadsföra sina rådgivningstjänster och sin bok. Denna gång är målet ett värdepappersbolag som agerar på uppdrag av Svensk Värdepappersservice.

Svensk Värdepappersservice pekar specifikt på tre inlägg på Småspararguidens hemsida med rubrikerna “Finansrådgivarens kunder betalar 300 mnkr per år i hutlösa kostnader”, “FI om Primrose affärsmetoder: ‘Inget regelbrott'” och en lista över “topp fem skitprodukter på finansmarknaden” där produkter förmedlade av Svensk Värdepappersservice nämns negativt. Enligt Svensk Värdepappersservice är dessa inlägg fyllda med felaktiga och irrelevanta påståenden samt osakliga och missvisande uttryck och illustrationer.

Vill att Tingsrätten utfärdar förbud med sanktion

Svensk Värdepappersservice anser att dessa inlägg syftar till att marknadsföra Småspararguidens tjänster och produkter samtidigt som de misskrediterar konkurrenterna, särskilt Svensk Värdepappersservice självt. De menar att detta strider mot bestämmelserna i marknadsföringslagen.

För att få ett slut på detta beteende, begär Svensk Värdepappersservice att Stockholms tingsrätt utfärdar ett förbud med en sanktion om en halv miljon kronor. Förbudet skulle gälla om Småspararguiden använder de tidigare nämnda inläggen i samband med marknadsföring av ekonomisk rådgivning eller om de ger intryck av att Svensk Värdepappersservice säljer dyra och komplexa produkter till konsumenter eller rekommenderar olämpliga produkter.

Utfallet från rättsväsendet kan bli vägledande

Tvisten mellan Småspararguiden och Svensk Värdepappersservice är fortfarande pågående, och utfallet kommer att avgöras i Stockholms tingsrätt. Det är en pågående rättsprocess som kommer att bli intressant att följa med tanke på de allvarliga påståendena om otillbörlig marknadsföring och misskreditering.