Enligt en nyligen publicerad artikel av Finansinspektionen, har en person överträtt förbudet mot marknadsmanipulation på värdepappersmarknaden i Stockholm den 30 december 2022. Personen har handlat aktier i bolaget News55 AB enligt nedan:

Handeln skedde via ett konto hos Avanza Bank med kontonummer som tillhör och för vilket personen är fullmaktshavare. Inför den aktuella handeln hade personen ett innehav i News55 om 2 750 253 aktier med ett marknadsvärde på cirka 7 178 160 kr.

Mellan kl. 13:22:00 och kl. 14:54:08 har personen köpt totalt 25 000 aktier för mellan 2,7 kr och 3,95 kr per aktie fördelat på elva transaktioner. Genom dessa transaktioner höjde personen priset med 50,8 procent i relation till närmast föregående transaktion innan personen påbörjade sin handel.

Personens två sista delavslut etablerade även det högsta priset för aktien den aktuella dagen. Kl. 15:23:06 har personen köpt ytterligare 650 aktier för 3,69 kr per aktie och 1 350 aktier för 3,7 kr per aktie. Transaktionerna höjde priset med 6 procent jämfört med senaste avslut före köpen. Kl. 15:26:20 har personen köpt ytterligare 2 873 aktier för 3,7 kr per aktie och 1 127 aktier för 3,92 kr per aktie. Transaktionerna höjde priset med 5,9 procent jämfört med senaste avslut före köpen. Personen genomförde sitt sista köp av aktier för dagen kl. 15:49:38 då personen köpte 180 aktier för 3,5 kr per aktie och 2 820 aktier för 3,9 kr per aktie. Transaktionerna höjde priset med 17,8 procent jämfört med senaste avslut före köpen. Resterande del av dagen utfördes endast två transaktioner (av andra parter) till den nya prisnivå som personen etablerat med sin handel. Stängningspriset för året blev 3,48 kr per aktie vilket motsvarar en prisuppgång på 33,3 procent i relation till stängningspriset dagen innan.

Det har fastställts att personens köp saknat självständiga kommersiella syften och skapat eller kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång och efterfrågan på aktien. Personen har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation enligt marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser är 5 kap. 1 § 2 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Artikel 12.1 a i och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Som en konsekvens av detta överträdelse har Finansinspektionen förelagt personen att betala en sanktionsavgift på 80 000 kr. Personen har tre veckor på sig att skriftligen godkänna föreläggandet. Om personen inte godkänner föreläggandet kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Läs hela Finansinspektionens sanktionsförläggande här.