SEB:s Boprisindikator minskar med 11 enheter i juli, från minus 16 till minus 27, och når den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 19 och minus 35 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger nu på 1,10 procent, en ökning med 0,13 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar något jämfört med förra månaden och ligger på 12 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 24 procent, en minskning med 7 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 51 procent, vilket är en ökning med 4 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 17 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 27, vilket är en minskning med 11 enheter från förra månaden.

– Pessimismen tilltar bland hushållen, och boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan hösten 2008 och hamnar på ungefär samma nivå som pandemins bottennotering. Frågan nu är om förväntningarna vänder uppåt lika snabbt som under pandemin eller om de mer återspeglar förloppet under finanskrisen. Oavsett utveckling är de ekonomiska förutsättningarna idag tydligt annorlunda jämfört med pandemin, vilket i första hand talar för en fortsatt dyster utveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 1,10 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att den kommer att stiga till 1,10 procent, vilket är en ökning med 0,13 procentenheter från föregående månad.

– Riksbankens senaste besked att höja styrräntan med 0,50 procentenheter och dess avisering om en styrränta på närmare 2 procent om ett år kom under mätperioden, vilket gör att hushållen inte fullt ut tagit till sig av de nya ränteutsikterna. I takt med att hushållens ränteförväntningar stiger kommer den privatekonomiska kostymen att behöva anpassas och bostadsmarknaden att fortsatt pressas, säger Américo Fernández.

12 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 16 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 4 enheter till 37 procent jämfört med föregående månad, medan andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta minskar med 1 enhet från föregående månad, till 17 procent.

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner
Precis som i juni sjunker indikatorn i samtliga regioner i juli, och är även fortsättningsvis negativ i alla regioner. I Svealand utom Stockholm faller indikatorn med 11 enheter från minus 24 till minus 35 och i Västra Götaland sjunker den med 13 enheter från minus 18 till minus 31. I Stockholm minskar indikatorn med 17 enheter från minus 10 till minus 27 och i Östra Götaland sjunker den med 7 enheter från minus 17 till minus 24. I Norrland faller indikatorn med 8 enheter från minus 11 till minus 19 och i Skåne faller den med 6 enheter från minus 16 till minus 22.