Valutaväxlingsbranschen har blivit en grogrund för penningtvätt och finansiering av terrorism. En nyligen genomförd granskning av Finansinspektionen (FI) visar på omfattande brister i valutaväxlingsföretagens ansträngningar att förhindra dessa brottsliga aktiviteter. FI anser att det är nödvändigt att skärpa reglerna för valutaväxlare.

Valutaväxling är en verksamhet som medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en bransch där kontanter används flitigt, vilket gör det svårt att spåra transaktionerna. Detta gör valutaväxlare attraktiva för brottslingar som vill tvätta sina illegala vinster. I takt med att stora finansiella institutioner skärper sina kontrollåtgärder och användningen av kontanter minskar, har den organiserade brottsligheten visat ett ökat intresse för denna typ av tjänster.

För att motverka detta har FI sedan förra året genomfört en granskning av hur fem valutaväxlingsföretag följer reglerna mot penningtvätt. Granskningen omfattade företag över hela landet som hanterar kontantväxlingstransaktioner. Resultatet av FI:s granskning, tillsammans med erfarenheter från andra tillsynsmyndigheter inom området, visade på återkommande och omfattande brister i företagens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Exemplen på brister inkluderade:

  • Avsaknad av en allmän riskbedömning eller att riskbedömningen inte var anpassad till riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i företagets verksamhet.
  • Ingen bedömning av kundernas riskprofil.
  • Bristande förståelse för vilka som anses vara kunder enligt penningtvättslagen och vilka åtgärder som måste vidtas i samband med detta. Det saknades även rutiner och riktlinjer för att fastställa när en affärsrelation etableras med en kund.
  • Ingen tillämpning av åtgärder för kundkännedom över huvud taget, inklusive skärpta åtgärder utöver kontroll av kundens identitet vid behov.
  • Företagen uppmärksammade inte avvikande transaktionsmönster som enligt deras egna rutiner och riktlinjer kräver särskilda åtgärder.

Av de fem företag som granskades valde fyra att avsluta sin verksamhet under granskningens gång. Det femte företaget har fått en föreläggande av FI att upphöra med sin verksamhet.

“Vår granskning visar att det handlar om små företag med begränsade förutsättningar att förebygga penningtvätt. När företagen brister i detta arbete uppstår sårbarheter som kriminella kan utnyttja”, säger Malin Alpen, chef för FI:s verksamhetsområde Betalningar.

FI:s granskning klargör tydligt behovet av att företag som erbjuder valutaväxling skärper sina insatser för att förebygga penningtvätt. FI avser även att tillsammans med Samordningsfunktionen för penningtvätt och finansiering av terrorism uppdatera den vägledning som tidigare tagits fram för branschen.

Samtidigt bekräftar granskningens resultat FI:s övertygelse om att kraven på valutaväxlare behöver skärpas ytterligare. Från och med den 1 januari 2024 kommer nya krav att införas. Detta är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt för att hantera den höga risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som branschen står inför.

Ett alternativ som övervägs är att endast tillåta valutaväxlingstjänster genom företag som är underkastade tillståndsplikt, till exempel banker och betalningsinstitut. Eftersom dessa företag har högre krav på sig att ha full kontroll över hela sin verksamhet har de generellt sett bättre förmåga att hantera riskerna för penningtvätt.

Det är viktigt att notera att FI:s granskning fokuserade på ett begränsat antal företag och att resultaten inte nödvändigtvis gäller hela valutaväxlingsbranschen. Det finns säkerligen företag som bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande regler och arbetar aktivt för att förhindra penningtvätt. Men det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda de brister och sårbarheter som upptäckts i den aktuella granskningen för att säkerställa en sund och trygg valutaväxlingsbransch.

Slutligen är det viktigt att betona att bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är en gemensam ansträngning som involverar både myndigheter och näringslivet. Det krävs ett nära samarbete mellan tillsynsmyndigheter, företag och andra aktörer för att skapa robusta och effektiva mekanismer för att motverka dessa brottsliga aktiviteter. Genom att förbättra regler och genomförande kan vi stärka den övergripande skyddsnivån och säkerställa att valutaväxlingsbranschen inte utnyttjas för olagliga ändamål.