Hexicon AB har nyligen meddelat att de har ingått ett avtal om en kreditfacilitet på upp till 75 MSEK. Denna kreditfacilitet ger företaget möjlighet att täcka sina rörelsekapitalbehov och att avyttra projekt vid optimala tidpunkter med bästa möjliga villkor. Wallstreet Aktiebolag, en del av Walleniusgruppen, och ett antal privata investerare är de främsta finansiärerna för denna facilitet. Genom detta avtal kan Hexicon säkerställa sin likviditet fram till sommaren 2024.

Syftet med kreditfaciliteten är främst att stärka Hexicons rörelsekapital och möjliggöra fortsatt utveckling av företagets projektportfölj. Hexicon ingick nyligen även ett långsiktigt finansieringsavtal värt upp till 45 miljoner euro med Glennmont Partners, en av Europas största fondförvaltare inom ren energiinfrastruktur. Dessa två kompletterande finansieringsavtal förbättrar Hexicons möjligheter att förverkliga företagets tillväxtpotential och realisera värden i deras projektportfölj.

Marcus Thor, VD för Hexicon, kommenterade avtalet och sa: ”Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att fortsatt vara flexibla gällande tidpunkt för att avyttra projekt och på så sätt optimera värdeskapandet i vår portfölj. Med denna kreditfacilitet kan vi säkerställa att vi har likviditet i bolaget för att täcka icke-projektrelaterade kostnader och tillsammans med Glennmont-avtalet kan vi fortsätta accelerera vårt arbete för att nå våra tillväxtmål.”

Kreditfaciliteten uppgår totalt till 75 MSEK, där mer än hälften finansieras av Wallstreet Aktiebolag och resterande del av privata investerare. Hexicon kan utnyttja krediten vid behov under en tolv månaders period, med minsta uttag på 10 MSEK. Dock kan högst 10 MSEK av kreditfaciliteten användas tills Hexicons utestående konvertibla lån är helt återbetalade.

Avtalet om kreditfaciliteten har ingåtts på marknadsmässiga villkor. Hexicon måste återbetala lånet tillsammans med upplupen ränta senast den 12 juli 2024. Företaget har möjlighet att när som helst genomföra förtida återbetalning av utnyttjade medel och därmed säga upp kreditfaciliteten.

Som säkerhet för kreditfaciliteten har Hexicon, genom sitt helägda dotterbolag Freia Offshore AB, pantsatt samtliga svenska patent som ägs av Freia Offshore, inklusive alla rättigheter som hör till dem, till långivarna.

Hexicon fortsätter att stärka sin finansiella ställning genom att säkra kreditfaciliteter och finansieringsavtal. Dessa åtgärder ger företaget möjlighet att förverkliga sina tillväxtmål och fortsätta utveckla sina innovativa projekt inom ren energiinfrastruktur.