Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att som en del i den företrädesemission Bolaget genomförde omfattande cirka 12,4 mkr med teckningsperiod den 15 januari – 29 januari 2021 utfärdades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden 1 juni 2021 till och med 14 juni 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande. Gigger ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Vid handelsdagens stängning redan den första teckningsdagen har ca 11,9 miljoner aktier tecknats vilket motsvarar ca 47 % av den totala emissionsvolymen om 24 899 263 teckningsoptioner.

Claes Persson VD i Gigger kommenterar – ”Det är fantastiskt roligt att se att det starka stöd jag personligen fått av Giggers aktieägare efter den grovt vinklade artikeln i Dagens Industri också avspeglas i aktieägarnas tro på bolaget, det syns tydligt på teckningsvolymen redan första dagen”.