Högsta Domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd i en mål som handlar om insiderinformation vid en kommunal upphandling. Fyra män dömdes i tingsrätten för insiderbrott och fick villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Domen fastställdes sedan av hovrätten. Nu har två av männen överklagat till HD som har beviljat prövningstillstånd.

Fallet handlar om en chef på företaget Hybricon som fick ett mejl om att företaget hade förlorat en upphandling av Umeå kommun. Han skickade vidare mejlet till företagets vd och bolaget gick sedan ut med informationen i ett pressmeddelande. Men innan detta hade skett så uppmanade chefen de andra männen i målet att avyttra sina aktier i bolaget, vilket de också gjorde. Aktieförsäljningarna skedde fram till dess att nyheten blev offentlig via pressmeddelandet.

Männen menar dock att informationen om beslutet i den kommunala upphandlingen redan var offentlig när handeln ägde rum och att myndighetsbeslut är offentligt för var och en att ta del av. Men tingsrätten höll inte med om detta och ansåg att informationen var insiderinformation fram till offentliggörandet via pressmeddelandet.

Tingsrätten tittade också på aktiehandeln som skedde mellan tiden då chefen fick informationen och till dess att pressmeddelandet offentliggjordes. En av männen ska ha handlat i Hybricon under en längre tid och enligt åklagaren hade han fått information från chefen inför sin handel. Åklagarens bevisning bestod av sms, mejl och kontoöverföringar.

HD ska nu pröva när beslut i upphandlingar kan anses som insiderinformation och när den är offentlig och tillgänglig för alla att ta del av. Detta kommer att vara ett viktigt avgörande då det har stor betydelse för framtida insiderbrottmål och för när information är tillgänglig för investerare att fatta beslut på.