Svensk Handels senaste Handelsbarometer för augusti 2023 ger en tydlig indikation på att svenska handlare och företagare inom partihandeln känner av oro inför den kommande hösten. En kombination av hög inflation, stigande inköpskostnader och en rekordsvag valuta bidrar till minskade framtidsförväntningar inom sektorn. Trots att e-handeln visar positiva tecken denna månad, pekar övriga delsegment på en fortsatt prekär situation.

Upp- och nergångar inom handeln

Handelsbarometern för augusti 2023, presenterad av Svensk Handel, ger en djupare inblick i det nuvarande klimatet för handel i Sverige. Rapporten avslöjar att hösten närmar sig med en dämpad optimism bland butiks- och partihandlare. Framtidsutsikterna tycks ha försämrats på grund av flera påverkande faktorer.

Inflation, inköpskostnader och valutautmaningar

Hög inflation har varit en påtaglig utmaning under en längre tid och har nu tillsammans med höjda inköpskostnader och en rekordsvag valuta satt sin prägel på handeln. Dessa faktorer har kumulativt bidragit till en minskad framtidstro inom branschen. Det är särskilt bekymmersamt att samtliga delsegment ligger under det neutrala värdet på 100 i indikatorn, vilket indikerar en pessimistisk syn på de kommande tre månaderna när det gäller försäljning, sysselsättning och lönsamhet.

Detta fenomen har varit pågående i 15 månader och visar på en kontinuerlig och pressande situation inom handeln, där utmaningarna tycks vara långsiktiga och djuprotade.

Höstens utmaningar och regeringens roll

Det råder inga tvivel om att hösten 2023 kommer att ställa stora krav på handlarna. I takt med minskad konsumtion måste de hantera höjda inköpspriser och en svag valuta, vilket i förlängningen kan påverka företagens överlevnad och tillväxt.

En av de centrala punkterna som lyfts fram är det starka behovet av regeringens stöd. Det är av yttersta vikt att regeringen i den kommande höstbudgeten tar steg för att stimulera konsumtionen och skapa en mer gynnsam miljö för handeln att verka i. Detta kan bidra till att mildra de påfrestningar som näringsidkarna står inför.

Butikshandeln drar ned totalbilden

En analys av butikshandeln visar att den positiva utvecklingen från föregående månad inte har kunnat bibehållas. Månadens handelsbarometer avslöjar att framtidsförväntningarna inom denna sektor har minskat med 1,4 enheter, vilket resulterar i ett indikatorvärde på 78,6. Det är framför allt den minskade försäljningen som är den primära anledningen bakom denna nedgång.

Det är ingen hemlighet att konsumenternas köpkraft har eroderats under en längre tid, och detta avspeglar sig nu tydligt i resultaten. Experter förutspår att detta scenario troligtvis kommer att bestå, särskilt med tanke på faktorer som övergången från bundna till rörliga lån, som kan minska konsumtionsmöjligheterna ytterligare.

E-handeln ger hopp om ljusare tider

En kontrast till den generella nedstämdheten i handelsbarometern utgörs av e-handeln. Denna sektor visar en positiv trend med en ökning på hela 5,2 enheter, vilket resulterar i ett indikatorvärde på 91,6. Även om framtidsförväntningarna inom e-handeln fortfarande bär inslag av pessimism, är det glädjande att förhoppningarna har ökat.

Internationellt verksamma svenska e-handelsföretag har noterat starka resultat på senare tid, och det är av yttersta vikt att politiska åtgärder stöttar dessa företag för att de ska kunna konkurrera på lika villkor på den globala marknaden.

Sammanfattning

Svensk Handels Handelsbarometer för augusti 2023 målar en tydlig bild av det tuffa klimatet inom handeln i Sverige. Oro över hög inflation, stigande inköpskostnader och en svag valuta har minskat framtidsförväntningarna hos både butiks- och partihandlare. Trots positiva tecken inom e-handeln är samtliga delsegment fortfarande under det neutrala värdet i indikatorn. Det är av yttersta vikt att regeringen agerar för att stödja handeln och stimulera konsumtionen för att mildra de pågående utmaningarna och skapa en mer positiv framtid för sektorn.

Läs hela rapporten här