Handelbankens rapport 2023

Handelsbanken rapporterar en stark tillväxt under 2023 jämfört med föregående år. Handelsbankens rapport visar att rörelseresultatet ökade med 35 % till 36 322 miljoner kronor, från 26 829 miljoner kronor år 2022. Räntabiliteten på eget kapital steg till 15,9 % från 12,8 %, medan kostnads/intäkts-talet (K/I-talet) förbättrades till 37,2 % från 42,1%. Kreditförlustnivån var fortsatt mycket låg, endast 0,01 % jämfört med 0,00 % året innan. Kärnprimärkapitalrelationen efter föreslagen utdelning sjönk något till 18,8% från 19,6%. Styrelsen föreslår en höjd ordinarie utdelning på 6,50 kronor per aktie samt en extra utdelning på 6,50 kronor per aktie. 

Fjärde Kvartalet 2023

Under det fjärde kvartalet 2023 minskade rörelseresultatet jämfört med det tredje kvartalet till 9 057 miljoner kronor från 9 908 miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital och K/I-talet var 15,2 % respektive 38,4%, vilket visar på en stabil prestation trots en nedgång från tidigare kvartal. Kreditförlustnivån låg kvar på 0,00 %.

Källa: Handelsbanken

Strategisk översikt och framtid

Handelsbankens rapport betonar sin stabilitet och förmåga att hantera osäkra omvärldslägen utan att förlita sig på statligt stöd eller utspädande nyemissioner. Banken siktar på att behålla en extra kärnprimärkapitalbuffert och planerar en ambitiös utdelningsnivå för 2024. Deras starka finansiella ställning rankas högt globalt och är central för deras roll som ledande kreditgivare i Sverige.

Kundnöjdhet

Handelsbanken fortsätter att ha högre kundnöjdhet än jämförbara banker, en trend som stärktes ytterligare under året. Banken betonar vikten av långsiktighet och låg risktolerans som nyckelfaktorer bakom deras framgång.

Sammanfattningsvis visar Handelsbankens rapport för 2023 på ett framgångsrikt år med förbättrad lönsamhet, stabil finansiell ställning och hög kundnöjdhet. Framtiden ser lovande ut med fokus på finansiell stabilitet, kundtillfredsställelse och fortsatt tillväxt.