Haldex Aktiebolag har nått en överenskommelse med sina långivare. Överenskommelsen innebär bland annat att löptiden under befintlig syndikerad kreditfacilitet om 90 miljoner euro respektive befintligt kortfristigt lån om 270 miljoner kronor förlängs. Förlöngningen sker till april 2022. Det innebär också att vissa justeringar av lånevillkoren kommer att göras avseende de finansiella nyckeltalen och räntenivåer. Överenskommelsen ställer emellertid krav på att Bolaget tillförs nytt eget kapital.

Haldex styrelse avser därför att mot bakgrund av överenskommelsen med långivarna och för att ytterligare stärka den institutionella ägarbasen i Bolaget, att genomföra en riktad nyemission av aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring om upp till tio procent av Bolagets utestående antal aktier. Det betyder att Haldex kan komma att emittera upp till 4 421 597 nya aktier.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 35,56 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste fem handelsdagar som föregår styrelsens nyemissionsbeslut. Genom nyemissionen förväntas Bolaget tillföras cirka 157,2 miljoner kronor före emissionskostnader.