World Economic Forums Global Risks Report 2024 bygger på nästan två decenniers data kring riskuppfattning och varnar för ett globalt risklandskap där framsteg inom mänsklig utveckling sakta eroderas. Detta gör både stater och individer sårbara för både nya och återkommande risker. Med bakgrund av systemförändringar i globala maktstrukturer, klimat, teknologi och demografi pressar dessa globala risker världens anpassningsförmåga till sina gränser.

Denna insikt hämtas från Global Risks Report 2024 som publicerades idag. Rapporten presenterar argument för att samarbeten som hanterar brådskande globala frågor kan bli alltmer otillräckliga och kräva nya tillvägagångssätt för riskhantering. Två tredjedelar av globala experter förutspår att en multipolär eller fragmenterad världsordning kommer att ta form under det kommande decenniet, där medelstora och stora nationer konkurrerar, etablerar och också genomför nya regler och normer.

Rapporten, som producerats i samarbete med Zurich Insurance Group och Marsh McLennan, grundar sig på bidrag från över 1 400 globala riskexperter, beslutsfattare och branschledare som besvarade enkäter i september 2023. Resultaten visar en övervägande negativ syn på världen på kort sikt, och en ännu negativare syn på lång sikt. 30 procent av de globala experterna förutspår en ökad risk för globala katastrofer under de närmaste två åren, medan nästan två tredjedelar förväntar sig det inom de närmaste 10 åren.

“En instabil global ordning som kännetecknas av polariserande narrativ och osäkerhet, de förvärrade effekterna av extremt väder och ekonomisk osäkerhet orsakar ökade risker – inklusive felaktig information och desinformation”, säger Saadia Zahidi, Managing Director för World Economic Forum. “Världsledare måste samlas för att ta itu med kortsiktiga kriser samt lägga grunden för en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande framtid.”

Ökad desinformation och konflikter

Oron för fortsatt stigande levnadskostnader, de sammankopplade riskerna med AI-drivna felaktiga uppgifter och desinformation samt efterföljande polarisering dominerar riskprognoserna för 2024. Kopplingen mellan falsk information och samhällets oro kommer att stå i fokus under valen i flera stora ekonomier de kommande två åren. Inomstatliga väpnade konflikter är bland de fem främsta bekymren de kommande två åren. Med flera pågående konflikter, underliggande geopolitiska spänningar och försvagad samhällelig motståndskraft finns det en risk för konflikter som sprider sig.

Ekonomisk osäkerhet och avstannad utveckling

De kommande åren kommer att kännetecknas av ihållande ekonomisk osäkerhet och växande ekonomiska och teknologiska klyftor. Bristen på ekonomiska möjligheter rankas som den sjätte största globala risken de kommande två åren. Med tiden kan hinder för ekonomisk rörlighet byggas upp, vilket utesluter stora delar av befolkningen från ekonomiska möjligheter. Länder som är benägna till konflikter eller känsliga för klimatet kan alltmer isoleras från investeringar, nya teknologier och i slutändan uppleva brister i  arbetsmöjligheter. Utan möjligheter till säkra och stabila inkomstkällor kan individer bli mer benägna till brottslighet, militarism eller radikalisering.

En hotad planet

Ekologiska risker fortsätter att dominera risklandskapet över alla tidsramar. Två tredjedelar av de globala experterna är oroade över extremt väder år 2024. Extremt väder, avgörande förändringar i jordens system, förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem, brist på naturresurser och föroreningar utgör fem av de tio mest allvarliga riskerna enligt experterna över det kommande decenniet. Dock är experterna oense om brådskan i dessa risker. Respondenterna från den privata sektorn tror att de flesta miljörisker kommer att växa fram över en längre tidsram än vad civilsamhället eller regeringen förväntar sig. Detta pekar på en växande risk för att passera en klimatmässig tröskel där återvändande inte är möjligt.

Hantera riskerna

Rapporten uppmanar ledare att ompröva tillvägagångssätten för att hantera globala risker. Den rekommenderar globala samarbeten som fokuserar på att snabbt etablera skyddsräcken för de mest akuta nya riskerna, såsom avtal som adresserar integreringen av AI i beslutsfattande vid konflikter. Rapporten utforskar också andra typer av åtgärder som inte nödvändigtvis är beroende av gränsöverskridande samarbete, såsom att stärka individuell och statlig motståndskraft genom digitala kampanjer om felaktig information och desinformation, eller att främja större forskning och utveckling inom klimatmodellering och teknologier med potential att påskynda energiomställningen, där både offentliga och privata sektorer spelar en roll.

Carolina Klint, kommersiell chef för Europa, Marsh McLennan:

Carolina Klint, kommersiell chef för Europa, Marsh McLennan.

“Genombrott inom artificiell intelligens kommer att påverka riskprognosen radikalt för organisationer, där många kämpar för att hantera hot som uppstår från felinformation, disintermediering och strategiska felberäkningar. Samtidigt måste företagen förhandla om leveranskedjor som blivit mer komplexa på grund av geopolitik och klimatförändringar och cyberhot från ett växande antal illvilliga aktörer. Det kommer att krävas ett obevekligt fokus på att bygga motståndskraft på organisationsnivå, så väl som på lands- och internationell nivå och större samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, för att navigera detta snabbt utvecklande risklandskap.”

John Scott, chef för hållbarhetsrisk, Zurich Insurance Group: “Världen genomgår betydande strukturella transformationer med AI, klimatförändringar, geopolitiska skiftningar och demografiska förflyttningar. 91 procent av de riskexperter som svarat uttrycker pessimism på 10 års sikt. Befintliga risker intensifieras och nya risker uppstår, men det ger också möjligheter. Kollektiva och koordinerade gränsöverskridande åtgärder spelar sin roll, men lokala strategier är avgörande för att minska påverkan från globala risker. Medborgarnas, ländernas och företagens individuella åtgärder kan påverka global riskreducering, vilket bidrar till en ljusare, säkrare värld.”