Sammanfattning av marknadsläget

April månad har visat en positiv trend inom bostadsmarknaden i Sverige. Totalt steg bostadspriser i april med 1,7 procent, en fortsättning på en uppåtgående trend som nu pågått i fyra månader. Sedan årsskiftet har priserna ökat med 5,8 procent, enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI).

– Bostadspriserna har nu stigit fyra månader i rad och med sammanlagt nästan 6 procent sedan årsskiftet. Vi ser nu också en mer tydlig uppgång i den underliggande trenden, alltså när man justerar prisuppgången för hur mycket priserna normalt brukar ändras vid denna tidpunkt på året och för andra tillfälliga effekter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Fördelning mellan bostadstyper

Denna ökning har inte varit jämnt fördelad mellan olika typer av bostäder. Lägenhetspriserna ökade med 1,2 procent, medan villapriserna såg en något starkare ökning på 1,9 procent. Denna skiljaktighet är intressant då den indikerar olika trender i bostadssegmenten.

Lägenhetsprisernas dynamik

Lägenhetspriserna visade en varierande bild över landet. I Norra Sverige ökade de med hela 4,1 procent, medan Södra Sverige upplevde en minskning med 0,7 procent. Detta tyder på regionala skillnader i bostadsmarknadens återhämtning.

Villaprisernas tillväxt

Villapriserna å andra sidan, uppvisade en generellt starkare och mer enhetlig tillväxt över hela landet. Intressant nog steg de mest i Norra Sverige med 3,2 procent, vilket kan indikera en flyttning av marknadsfokus till mindre traditionellt populära områden.

Övriga faktorer och osäkerheter

En noterbar osäkerhet på marknaden är den överrepresentation av kapitalstarka köpare som kan ha påverkat prisutvecklingen. Dessa köpare tenderar att vara mindre priskänsliga, vilket kan leda till mindre representativa prisnivåer för genomsnittskonsumenten.

Effekten av Riksbankens politik

Trots den pågående återhämtningen från prisfallen 2022, som inträffade när Riksbanken började höja styrräntan, är det endast lägenhetspriserna i Storstockholm som närmar sig en fullständig återhämtning. Här har det totala prisfallet sedan våren 2022 nu begränsats till endast 3,7 procent.

– Än så länge har bostadspriserna inte återhämtat sig efter fallet från toppnoteringarna våren 2022, det vill säga innan Riksbanken började höja styrräntan. Närmast att återhämta sig är lägenheter i Storstockholm där det totala prisfallet sedan våren 2022 nu stannar vid låga 3,7 procent efter de senaste månadernas prisuppgång, säger Robert Boije.

Framtidsutsikter

Trendberäkningen för 2024 pekar mot en fortsatt prisuppgång omkring 6 procent, vilket skulle överträffa SBAB:s tidigare prognos på 4 procent. Dock kvarstår en viss osäkerhet kring hur marknaden kommer att reagera på det stora utbudet av bostäder och eventuella framtida ränteförändringar.

Möjliga påverkningar av externa faktorer

Bostadspriser för April månads siffror kan också ha påverkats av den kalla våren, särskilt i villamarknaden där trädgårdarnas tillstånd kan vara en faktor. Framöver kan detta ändra sig om våren leder till snabbare grönska och därmed ökad attraktivitet för villaköpare.

Sammanfattningsvis visar bostadsmarknaden i Sverige tecken på robust återhämtning, men den fortsatta utvecklingen kommer att kräva noggrann observation, särskilt med avseende på yttre ekonomiska och klimatrelaterade påverkan.

Hela rapporten med tabeller kan läsas hos SBAB.