Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett ”LOI” (”Letter of intent”) med syfte att förvärva 100% av det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr som med HappyrMatch har en AI-baserad SaaS-lösning för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare. Med ett förvärv av Happyr fortsätter Gigger Group att utöka sina intäktskällor och synergier med ytterligare ett företag med en smart SaaS-plattform (Software as a Service) i sin portfölj. Med ett förvärv av Happyr stärks Giggers erbjudande radikalt och utmanar bemanningsbranschen på allvar. Förväntad köpeskilling är cirka 31 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare ca 10 mkr vid uppnådda kommersiella målsättningar. Majoriteten av köpeskillingen avses erläggas genom emission av egna aktier i Gigger.

Gigger Group har en uttalad förvärvsstrategi som bygger på att förvärva självförsörjande företag med smarta digitala lösningar ”SaaS-lösningar” som medför korsbefruktning och synergier med övriga företag som ingår i Gigger Group. Happyr har utvecklat en digital Saas-plattform baserad på AI-teknik för att matcha rätt arbetssökande med rätt arbetsgivare. Med Happyr’s plattform kommer Gigger att kunna matcha sina uppdragssökande giggare mot uppdragsgivande företag där alla som blir matchade har genomgått en utförlig validering.

8 STARKA SKÄL ATT FÖRVÄRVA HAPPYR

ÖKAD GIGGARBAS

  • Happyr har en databas om 440,000 arbetssökande människor möjliga att konvertera in i Giggers plattform. En databas som i nuläget växer med ca 25% per år.

UPPDRAGSGIVARE PÅ KÖPET

  • Upparbetade avtal med exempelvis Burger King, Compass Group, Pizza Hut, Waynes Coffee, Coor Service Management, Sibylla och KFC.

VALIDERING

  • Ett bemanningsbolag erbjuder alltid en kvalificerad individ för tjänsten till en hög kostnad.
  • Gigger kommer genom Happyr nu att kunna erbjuda en kvalificerad och validerad giggare för samma tjänst men till en väsentligt lägre kostnad.

FINANSIELLT FÖRDELAKTIGT

  • Ny intäktskälla, Gigger kan ta betalt för kompetenskartläggning och matchning av validerade uppdragstagare från uppdragsgivare.

NYA PARTNERSKAP

  • Genom Happyrs marknadsstrategi att bli ett ”integrated brand” dvs att integrera jobbmatchningsteknologin HappyrMatch i digitala HR system, som i exempelvis det marknadsledande rekryteringsverktyget TeamTailor, kommer inflödet av potentiella giggare och utbudet av gigjobb att att öka. Diskussioner pågår med flera leverantörer av system.

SYNERGIER

  • Gigger stärker redan tecknade avtal exempelvis med iPool samt utbildningsföretag i och med kompetenstillförsel efter kompetenskartläggning.

STÅR PÅ EGNA BEN

  • Internationaliserad ”het” tjänst som står på egna ben. Happyr är självfinansierande idag.

TIMING

  • Perfekt i tid inför lansering av G2 (Gigger version 2).

-”Konkurrensmässigt tar vi med ett förvärv av Happyr ett stort kliv förbi de övriga gig-plattformarna på marknaden och vänder blicken mot bemanningsbranschen som är enorm. Nu kan vi till lägre kostnad än bemanningsföretagen leverera kvalificerad och validerad personal. Bemanningsbranschen omsatte 2020 ca 490 miljarder dollar och förväntas omsätta 673 miljarder dollar år 2025.” kommenterar Claes Persson t.f. VD i Gigger Group AB, och tillägger –”Jag har hållit ögonen på Happyr sedan 2016 och har med förnöjelse noterat att Lennart Engelhardt och Tobias Nyholm med personal, gjort exakt det de sagt de skulle göra, att skapa en oerhört kompetent kartläggnings- och matchningstjänst. Timingen är perfekt att lyfta in Happyr i Gigger Group-familjen.”

I en alltmer rörlig och öppen arbetsmarknad och där rätt kompetens att matcha mot rätt arbetsuppgifter är en bristvara blir validering av andra kompetenser än de som står beskrivna i ett traditionellt CV allt viktigare. Det märks bland annat hos majoriteten av företag inom matchning av arbetssökande till arbetsgivare där dessa söker efter smartare och enklare lösningar för att validera sina arbetssökande innan de kan matcha dem mot de arbetsgivare de har uppdrag att hitta rätt kompetens åt.

-”Happyrs vision är att hjälpa individer att hitta rätt arbetsgivare där de kan trivas i arbetsgivarens kultur och bli lönsamma medarbetare. Tillsammans med Gigger blir nu Happyr en ännu mer komplett jobbmatchningstjänst där arbetsgivare på flera olika sätt kan annonsera alltifrån giguppdrag till fasta anställningar. Och i samband med fasta anställningar välja mellan att ge ett giguppdrag eller en provanställning. Med vår dokumenterade erfarenhet av affärsutveckling och Giggers unika SaaS-plattform kommer vi tillsammans skapa arbetsmarknadens modernaste erbjudanden till både individer och arbetsgivare.” säger Lennart Engelhardt, grundare och VD i Happyr.

Sedan 2012, med snart två miljoner matchningar, har Happyr utvecklat digitala jobbmatchnings- lösningar och kan nu med maskininlärning förutsäga vilka kandidater som kommer att fungera bäst. HappyrMatch är baserad på AI-teknik skapad för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare. Data samlas in från flera olika typer av tester som görs av både enskilda och arbetsgivare. Matchning görs sedan med algoritmer som analyserar både individen och arbetsgivaren. Exempel på faktorer som analyseras är personlighet, drivkrafter, problemlösningsförmåga och värderingar/kultur.Varje ny match använder lärdom från tidigare rekryter genom feedback från kandidater och arbetsgivare. Maskininlärning ger den matchande algoritmen högre precision för varje genomförd rekrytering.

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor
Köpeskillingen bedöms initialt uppgå till cirka 31 mkr, varav cirka 6 mkr erläggs som kontant betalning och 25 mkr i form av nyemitterade aktier av serie B i Gigger (”Vederlagsaktierna”). Kursen för Vederlagsaktierna fastslås till 1,60 kronor per aktie vilket därmed innebär att högst 15 625 000 nya B-aktier emitteras, motsvarande en utspädning om ca 8,5%. Vid emission av högst 15 625 000 nya B-aktier ökas Giggers aktiekapital med 1 562 500 kronor.

En tilläggsköpeskilling uppgående till som högst 10 mkr kan utgå inom 12 månader från datum för slutligt förvärvsavtal. Sådan tilläggsköpeskilling skall vara villkorad kommersiella målsättningar som är till gagn för Happyr såväl som för Gigger Group. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas genom nyemitterade aktier av serie B i Gigger till villkor som motsvarar volymvägd snittkurs 10 handelsdagar föregående styrelsen i Giggers beslut om måluppfyllnad vilket ska fattas beslut om utan dröjsmål från att eventuell måluppfyllnad bedöms föreligga.

Ett emissionsbeslut av Vederlagsaktierna ryms inom styrelsens bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2021. Ökning av antal B-aktier och av aktiekapital genom emission av Vederlagsaktierna kommer offentliggöras när ovan mätperiod har passerat alternativt när slutligt förvärvsavtal ingås vilket avses ingås före utgången av augusti månad 2021.

Samtliga Vederlagsaktier skall vara behäftade med särskilda villkor om s.k. lock-up om en period omfattande 24 månader från att slutligt förvärvsavtal ingås. Villkoren för lock-up bedöms bli enligt följande; a) under den första sexmånadersperioden gäller 100% lock-up, b) under efterföljande tre sexmånadersperioder efter den första sexmånadersperioden tillåts maximalt 10% av respektive säljares Vederlagsaktier avyttras under varje sådan efterföljande tre sexmånadersperioder.